placeholder image to represent content

Kognition

Quiz by Sixten Granroth

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1
  det minnessystem som bevarar det man för tillfället håller i tankarna (t ex genom upprepning)
  metakognition
  arbetsminnet
  det sensoriska minnet
  långtidsminnet
  30s
 • Q2
  medvetenhet om kunskaper och färdigheter som rör det egna lärandet
  arbetsminnet
  långtidsminnet
  det sensoriska minnet
  metakognition
  30s
 • Q3
  det minnessystem där alla minnen, kunskaper och färdigheter lagras under lång tid
  arbetsminnet
  det sensoriska minnet
  metakognition
  långtidsminnet
  30s
 • Q4
  det minnessystem som en kort stund håller kvar syn- och hörselförnimmelser
  metakognition
  det sensoriska minnet
  arbetsminnet
  långtidsminnet
  30s
 • Q5
  en riktning inom psykologin som studerar de funktioner som behövs för informationsbearbetningen: perception (varseblivning), uppmärksamhet, minne, lärande, tänkande, problemlösning, språk
  kognitiv inlärningssyn
  kognitiva funktioner
  kognitiv psykologi
  inlärd hjälplöshet
  30s
 • Q6
  en studerande använder systematiskt både yt- och djupinriktat lärande och beräknar insats enligt målsättningen
  ytinriktad lärstrategi
  kognitiv inlärningssyn
  kunskapskonstruktion
  strategisk lärstrategi
  30s
 • Q7
  man studerar och försöker medvetet lära sig
  oavsiktligt lärande
  målinriktat lärande
  kognitiv inlärningssyn
  ytinriktad lärstrategi
  30s
 • Q8
  tolkning av eller förklaring till orsakerna bakom den egna aktiviteten eller någon annan människas aktivitet; inre handlar om en persons egenskaper, yttre om situationsfaktorer
  attribution
  arbetsminnet
  lärstrategi
  världsbild
  30s
 • Q9
  människans uppfattning eller kunskapsrepresentation om miljön, henne själv eller olika handlingssätt; finns lagrad i minnet
  självkänsla
  bearbetande studiemetod
  inlärd hjälplöshet
  inre modell, schema
  30s
 • Q10
  den som lär sig konstruerar kunskap utgående från sina tidigare kunskaper, egna tolkningar och de betydelser han/hon själv skapar → konstruktivistisk inlärningssyn
  Falskt
  Sant
  20s
 • Q11
  att fokusera på något speciellt objekt → målinriktat lärande
  Sant
  Falskt
  20s
 • Q12
  man lär sig utan att medvetet försöka → målinriktat lärande
  Falskt
  Sant
  20s
 • Q13
  den studerandes tidigare kunskaper, egen lärandeaktivitet och vilja att lära sig påverkar lärprocessen, likaså bakgrundsfaktorerna → kognitiv inlärningssyn
  Falskt
  Sant
  20s
 • Q14
  en persons inlärda oförmåga att ta initiativ, ofta ett resultat av upprepade besvikelser, innebär att kraven på de egna prestationerna sjunker → inlärd hjälplöshet
  Sant
  Falskt
  20s

Teachers give this quiz to your class