placeholder image to represent content

KONTEMPORARYONG MGA ISYU Ist Summative Test

Quiz by julito maturan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
35 questions
Show answers
 • Q1

  Mga suliranin o pangyayaring gumagambala sa kalagayan ng ating pamayanan at sa bansa.

    C. Kasaysayan

  A.   Isyung showbiz                         

     D.Balita

  B.   Kontemporaryong Isyu 

  5s
 • Q2

  Kailan masasabing kontemporaryong isyu ang isang pangyayari?

  I.    Nagaganap sa kasalukuyang panahon lamang.

  II.  Walang epekto sa lipunan o mamamayan.

  III. Mahalaga at makabuluhan sa lipunang ginagalawan.

  IV. Nagaganap sa kasalukuyang panahon.

   

     D. I, II, III, IV

     B. I,IV      

  A.  I, II, III                              

   C. III, IV 

  5s
 • Q3

  Ang isang pangyayari ay nagiging isyu kung

  A.   kilalang tao ang mga kasangkot

  B.   nilagay sa Facebook

  D.   walang pumansin kaya nakalimutan na lamang

  C.  napag-uusapan at dahilan ng debate

  5s
 • Q4

  Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa konsepto ng kontemporaryong isyu?

  A.  Ito ay mga pangyayaring hindi naganap sa nakalipas na panahon at hindinakaaapekto sa kasalukuyan.

  D.  Ito ay mga pangyayaring gumagambala at nagpapabago sa kalagayan ng atingpamayanan.

  C.  Ito ay mga isyung may positibong epekto lamang at may malaking epekto sapamumuhay ng mga tao.

  B.  Ito ay paksang napag-uusapan na nakaaapekto sa pamumuhay ng mga tao salipunan.

  5s
 • Q5

  May apat na uri ng kontemporaryong isyu, ang isyung panlipunan, pangkalakalan, pangkapaligiran, at pangkalusugan. Alin sa sumusunod ang nabibilang sa usapin sa pandemya tulad ng COVID-19?

  D.Isyung pangkalakalan

  C.  Isyung pangkalusugan

  A.  Isyung panlipunan

  B.  Isyung pangkapaligiran

  5s
 • Q6

  Ipinakikita sa larawan ang pagpapaalala sa isang patakaran. Ang paglabag sa patakarang ito ay isang uri ng isyung?

  Question Image

  A.  Panlipunan

  D.Pangkalakalan

  C.Pangkapaligiran

  B. Pangkalusugan

  5s
 • Q7

  Alin sa sumusunod na halimbawa ng print media ang hindi kabilang?

  C.   internet

  D.   komiks

  B.   journal

  A.   magazine

  5s
 • Q8

  Ano ang kahalagahan ng kamalayan sa kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdig?

  I.  Nakatutulong sa paglinang ng kritikal at malawakang kaisipan.

  II.  Lalawak din ang koneksiyon ng “sarili” sa lipunan.

  III. Mapalawak ang pundasyon ng kaalaman.

  IV.Paggalang sa iba’t ibang paniniwala.

   B. I 

   C. I, II, III, IV                  

  A.   I, II, III  

  D. I, II

  5s
 • Q9

  Alin sa sumusunod ang kasanayan na dapat taglayin sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu?

  I.     Natutukoy ang katotohanan at opinyon.

  II.   Huwag ilahad ang kabutihan at di-kabutihan ng isangbagay.

  III.  Pagkilala sa mga sanggunian.

  IV.  Pagbuo ng opinyon at ugnayan.

  D. II, III

    C. I, III, IV        

  B. I, II        

  A.   I              

  5s
 • Q10

  Ito ay mga mahahalagang pangyayari sa loob ng bansa na may malawakang epekto sa iba’t ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan, at ekonomiya.

  A.   IsyungPangkalusugan

  B.   IsyungPangkalakalan

  D.   IsyungPangkapaligiran

  C.   Isyung Panlipunan

  5s
 • Q11

  Ito’y mga suliraning may kinalaman sa kapaligiran at pangkalahatang kaligtasan

  ng mamamayan.

  B.   IsyungPangkalakalan

  D.   IsyungPangkapaligiran

  A.   IsyungPangkalusugan

  C.   IsyungPanlipunan

  5s
 • Q12

  Mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo.

  D.   IsyungPangkapaligiran

  B.   IsyungPangkalakalan

  C.   IsyungPanlipunan

  A.   IsyungPangkapaligiran

  10s
 • Q13

  Bakit mahalagang magkaroon ka ng malawak na kaalaman sa mga isyu at hamong panlipunan?

  I.     Upang maunawaan ang mga sanhi at bunga nito sa lipunan.

  II.   Upang magingaktibong bahagi ng mga programa at polisiya.

  III.  Para sapagkamit ng ganap na transpormasyon ng tao lamang.

  IV.  Maunawaan na pili lamang ang dapat makibahagi sa pagpapaunlad ng bansa.

   B.  I, III       

  D. I, II

  A.   I, III,IV

  C.  II, IV         

  10s
 • Q14

  Saan nanggagaling ang malaking bahagdan ng itinatapong basura saPilipinas?

  A. tahanan                                    

  D. pabrika

  B. palengke                                    

  C. paaralan

  5s
 • Q15

  Ang sumusunod aydahilan ng deforestation sa Pilipinas maliban sa ________                               

  DGlobalwarming

  B. Illegal mining          

   C. Illegal logging

  A. Fuel wood harvesting                  

  5s

Teachers give this quiz to your class