placeholder image to represent content

Lagumang Pagsusulit sa FILIPINO 9 sa Ikalawang Markahan

Quiz by Jo-Ann Jaramilla

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  PANUTO: Basahing mabuti ang mga katanungan sa bawat bilang at pillin ang letra ng tamang sagot sa pagpipilian.

  Nakikilala ang Tanka at Haiku

  Alin sa sumusunod na mga katangian ang taglay lamang ng tanka?

     anyong tula ng panitikang Hapon

    may kabuuan ng pantig na 17

    may kabuuang 31 bilang ng pantig

  pumapaksa sa matinding damdamin

  60s
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay masasabing katangian ng haiku maliban sa _____.

    mahalaga na mabigkas ang taludtod nang may wastong paghinto

     madalas gamiting paksa ang kalikasan at pag-ibig

     may karaniwang hati ng pantig na 7-7-7-5-5 o 5-7-5-7-7

     labimpitong pantig na nahahati sa tatlong taludturan

  60s
 • Q3

  Nakilala ang estruktura ng mga salita

   Punan ng angkop na diin ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

   

  Ang  mga _____ na bulaklak ay maaari ng ilipat sa _____ upang maging ornamento.

    BU:not, PA:so

    bu:NOT, pa:SO

     bu:NOT, PA:so

    BU:not, pa:SO

  60s
 • Q4

  Iwasang sobrahan ng tubig ang sinasaing upang di maging _____ at di dumikit sa _____ ng taong kumakain.

     LA:ta, la:BI

     la:TA, LA:bi

  LA:ta ,LA:bi

  la:TA, la:BI

  60s
 • Q5

  Nabibigyang kahulugan ang matatalinghaga at mahahalagang salita na ginamit sa Tanka.

  Katapusan ng Paglalakbay ni Oshikochi Mitsune

  salin sa Filipino ni M. O. Jocson

  Napakalayo pa nga

  Wakas ng paglalakbay

  Sa ilalim ng puno

  Tag-init noon

  Gulo ang isip.

  Alin sa mga sumusunod ang maaring larawang diwang tinutukoy sa tula?

  edad ng indibidwal

  buhay ng indibidwal

      pakikipagsapalaran ng tao

     karanasan ng tao

  60s
 • Q6

    Alin sa mga sumusunod na kahulugan ang pinaka-angkop mula sa huling linya ng tula?

    ligalig ng kalooban

    balisang damdamin

    pagninilay sa nagawa

  gulong kaisipan

  60s
 • Q7

  Hindi Ko Masabi ni Ki Tsurayuki

  Isinalin sa Filipino ni M.O. Jocson

   

  Hindi ko masasabi

  Iniisip mo

  O aking kaibigan

  Sa dating lugar

  Bakas pa ang ligaya.

     Anong damdamin ang nangingibabaw mula sa tula?

    nagugulumihanan

    nagtataka

    nag-aalinlangan

  nalulungkot

  60s
 • Q8

     Alin sa mga sumusunod ang  HINDI kaantas ng salitang ligaya batay      sa huling taludtod ng tula?

    galak

    tagumpay

    saya

  tuwa

  60s
 • Q9

  Nahihinuha ang damdamin ng mga tauhang hayop batay sa diyalogong nabasa sa Pabula.

  “Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito,” pagmamakaawa ng tigre. “Kung tutulungan mo ako, hindikita makalilimutan habambuhay.” Naawa ang lalaki sa tigre subalit naisip niyang baka kainin siya nito. “Gusto sana kitang tulungan subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad! Ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay,” wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad.

  “Sandali! Sandali! Huwag mong isipin iyan,”pakiusap ng tigre. “Huwag kang mag-alala, pangako ko hindi kita sasaktan.Nagmamakaawa ako, tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito tatanawin kong malaking utang na loob!” Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay.“ Gumapang ka rito,” sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kaniya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki.

  -Halaw mula sa Ang Hatol ng Kuneho Isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat

  Ano ang ibig sabihin ng salitang naglaway batay sa huling pangungusap mula sa tekstong binasa?

  pagpapahiwatig na nagugutom ang tigre

  paraan ng pagpapasalamat ng tigre sa tao

  pagpapakitang pagkahilo ng tigre sa pangyayari

  paghingi ng paumanhin ng tigre sa kaniyang pag-abala

  60s
 • Q10

  Sa iyong palagay, makatuwiran nga ba ang gagawin ng tigre sa taong tumulong sa kaniya? Pumili ng matatag na opinyon mula sa pagpipiliian.

    Naniniwala akong mahalaga na tumugon tayo sa tawag ng pangangailangan at huwag kalilimutan ang mga tumulong para ito ay maisakatuparan.

     Sa aking palagay mahalaga ng utang na loob kaya’t hindi mabuti ang ginawa ng tigre sa tumulong sa kaniya.

     Saganang akin, ang hindi pagtupad ng tigre sa kaniyang pangako ay tanda na hindi siya marunong tumupad sa usapan.

  Kung ako ang tatanungin, mahalagang magkaroon ng palabra de honor o isang salita  at kailangan sundin ito ng tigre.

  60s
 • Q11

  Alin sa sumusunod na mga sitwasyon sa ibaba ang nagpapakita ng kaparehong sitwasyon sa binasang teksto?

     Dati hindi maunlad ang pamumuhay ni Emilio subalit nagsikap siya upang kaniyang maibangon ang sarili mula sa pagkakadapa, kahit mahirap inalis niya ang sariling hukay na kinalalagyan ng kaniyang pamilya.

   

  Pinautang ni Juan ang kaniyang kaibigang si Pedro noong nangangailangan ito at nang makaahon si Pedro ay kinumpetisyon niya sa negosyo ang kaniyang kaibigan.

     Minsan lumapit si Maria sa kaniyang kaibigang si Nena upang maibangon ang kanilang negosyo sa pagkakalugi. Nakabangon ito ay kaniyang tinanaw kay  Nena ang utang na loob niya rito

     Noong naghihirap si Andres, inalok siya ng kaniyang kaibigang si Marta upang magkaroon ng partnership sa kanila at maisalba ang kanilang naluluging kompanya.

  60s
 • Q12

  Natutukoy ang mga kaisipan, layunin, paksa at mga salitang di-lantad ang kahulugan.

          Ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging  tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahahalagang gawaing-bahay na hindi natapos ng  kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil  sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan.

   

       Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila parin ang may pananagutan sa mga gawaing-bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho,inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madalingsalita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat.”

  -Bahagi mula sa Ang Kababaihan ng Taiwan: Ngayon at Noong Nakaraang 50 Taonisinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina.

    Alin sa sumusunod na mga salita ang kahulugan ng salitang nakaatang na nasa huling pangungusap ng binasang teksto?

     nakatalaga

     nakaabang

     nakapasan

    nakaangkas

  60s
 • Q13

  Masasabi mo bang may pagbabago na sa pagtrato sa kababaihan sa lipunang Filipino? Pumili ng neutral na pananaw mula sa pagpipiliian.

     Kung ako ang tatanungin, unti-unti subalit mahirap, gawa ng bahagi ito ng                ating kinagisnan.

   

    Naniniwala akong marami pa ring mga kababaihan ang pinipiling manatili sa loob ng kanilang tahanan upang magsilbi sa pangangailangan ng kanilang pamilya.

  Labis kong tinututulan ang diskriminasyon at nagtatalaga sa kung ano lamang ang magagawa ng isang babae

  Tayo ay  kumakawala sa imahen na ang babae ay pantahanan lamang. Buong igting kong sinusuportahan ang kalayaan ng mga babae sa pantay na karapatan sa edukasyon at pagkilala sa kanilang magagawa.

  60s
 • Q14

  Sa nabasang bahagi ng teskto, anong layunin ng manunulat ang iyong mahihinuha?

  pagpapaliwanag na mayroong pagbabago sa papel na ginagampanan ng babae

   

     pagkukuwento sa kalagayan ng babae sa kanilang tahanan

   panghihikayat na magagawa rin ng mga babae ang nagagawa ng lalaki

    paglalarawan sa diskriminasyon at pang-aapi sa mga kababaihan

  60s
 • Q15

  Naiisa-isa ang mga kulturang nakapaloob sa binasang kuwento

   

     Siya ang huli sa hanay ng mga tindahan na nagsara ng araw na iyon. Alas-nuwebe na, kalahating oras matapos magsara ang department store. Madilim ang paradahan,halos walang nagawa ang mga ilaw sa kalye; wala nang kostumer sa gabi.Nagsasara na rin ang tindahan sa tapat, na binabantayan ng dalawang lalaki,ngunit kahit gabing-gabi pa, parang ayaw pa nilang tapusin ang araw; maylungkot at panghihinayang sa kanilang tinig. “Medyas na nylon, pasara na!Otsenta sentimos ang isang pares...otsenta sentimos isang pares! Paubos na ang medyas na nylon. Huling tawag! Medyas na nylon...” Dumaan ang kanilang sasakyansa gilid ng kalye patungo sa daan, sa direksiyon ng tore ng pamilyang Hu.Pumedal ang isang tindero samantalang ang isa ay nakaluhod sa sasakyan at iwinawagayway ang isang pares ng medyas na nylon. Sandali lang ang kanilang lungkot namabilis na pinalitan ng pambihirang tuwa. Ang kanilang mga tinig – isangmataas, isang mahina – ay iginala ng hangin sa gabi. Sa sumunod na araw,nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda. Sa ikaapatna araw, wala pang kalahating oras pagkabukas niya ng tindahan, nakapagbenta siya ng kasuotang pang-army sa apat na karpintero na kababalik lamang sa Beijing mula sa timog. Pagkagaling sa estasyon ng Beijing, tumungo sila sa hardware sa tore ng pamilyang Hu, at nang marating nila ang silangang-tulay,nagkulay talong ang kanilang labi dahil sa lamig. Naligtas ang kanilang  mga balat ng kasuotang panlamig ni Huiquan, at ang kanilang pera ay mabilis niyang isinilid sa kaniyang bulsa. Bago siya nakapagtinda, matamlay niyang hinarap ang negosyo, ngunit nagbigay ng inspirasyon ang pagbili ng mga karpintero. Tiyagaang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon,walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw,dahil walang makaaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Huiquan.

   

  -Bahagi ng Niyebeng Itim ni Liu Heng

  Anong pinaka -pinahihiwatig ng linyang “parang ayaw pa nilang tapusin ang araw”?

     ayaw mawalan ng taong bibili

     marami pa silang ginagawa at gagawin

     walang kapaguran sa pagtatrabaho

     ganap na pagsuko sa kapagurang dinaranas

  60s

Teachers give this quiz to your class