Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Paggawa ng gawain sa huling sandali bago ito ipasa

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP9KP-IIIb-11.3
 • Q2

  Pagpaplano ng gagawin upang mapaganda ng proyekto

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP9KP-IIIb-11.3
 • Q3

  Pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin sa takdang panahon.

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP9KP-IIIb-11.3
 • Q4

  Paggawa ng proyekto nang mas maaga para maipasa sa wastong oras.

  TAMA

  MALI

  30s
  EsP9KP-IIIb-11.3
 • Q5

  Pagsunod sa takdang oras ng pagpapasa ng proyekto sa guro.

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP9KP-IIIb-11.3
 • Q6

  Laging pagod si Katrina sa trabaho niya bilang tagaluto at tagahugas ng plato sa pinapasukang karinderya pero hindi siya nagrereklamo at nagpapabaya sa kaniyangtungkulin. Paano isinasabuhay ni Katrina ang kagalingan sa paggawa?

  Ginagawa niya ng may kahusayan ang kaniyang tungkulin

  Ang pagnanais na magkaroon ng karagdagang benepisyo sa trabahong ginagawa

  May pagmamahal at pagtatangi siya sa kaniyang trabaho

   Ang kaganapan nang kaniyang pagiging mabuting manggagawa ay kaganapan ng kaniyang pangarap.

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
 • Q7

  Si Mau ay litung-lito kung ano ang gagawin dahil nagkakataong lahat ng mga asignaturaay may mga gawain o takdang aralin na kailangan isumite. Alin sa sumusunod angmabisang paraan na gagamitin niya?

  Bumuo ng iskedyul

  Magtakda ng tunguhin

  Pamahalaan ang pagpapabukas-bukas

  .Gumawa ng prayoritisasyon

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
 • Q8

  Si Jonas ay hindi umiiwas sa anumang gawain lalo na kung ito ay nakaatas sa kaniya.Ginagawa niya ito ng maayos at kung minsan ay higit pa na maging ang gawain ng iba ayginagawa na niya. Hindi na niya kailangang utusan pa.

  Paggamit ng oras

  Pagiging masipag

  Pagiging mapunyagi

  Matipid o maimpok

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
 • Q9

  Si Rony ay sadyang masipag, hindi siya nagmamadali sa kaniyang mga gawain at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kayang palatandaan sa kaisipan ang taglay ni Rony?

  Hindi nagrereklamo sa ginagawa

  Hindi umiiwas sa anumang gawain

  Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal

  Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
 • Q10

  Pinalitan ni Leslie ang nagretirong punong-guro ng kanilang paaralan. Maraming nagsasabing hindi niya kayang higitan ang kabutihang nagawa at tagumpay na narating ng huli. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang linangin upang mapatunayan na siya ay karapat-dapat sa posisyong ibinigay sa kaniya?

  Magpakumbaba at ipagpatuloy ang mga programang nasimulan ng dating punong-guro.

  Sundin ang payo at gusto ng mga matatandang guro upang maging maganda angrelasyon sa mga ito.

  Gamitin ang ganda, angking karisma, talino at kasipagan.

  Maging masipag, masigasig, at malikhain sa pagsasabuhay nang kaniyang trabaho.

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4

Teachers give this quiz to your class