placeholder image to represent content

MINI STORIES #9: Ordering Food (continued)

Quiz by Phương Thảo Lê

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và trả lời câu hỏi bên dưới nhé !👇

  Bạn đã nghe thấy gì trong này?

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  The most important thing is to order!

  The most important thing is to communicate your order!

  Most importantly, you can communicate your order!

  30s
 • Q2

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The most ______________ thing is to communicate your order!

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q3

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  _______________________ is to communicate your order!

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q4

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The most important thing is to _______________ your order!

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q5

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The most important thing is to _____________________!

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q6

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và trả lời câu hỏi bên dưới nhé !👇

  Bạn đã nghe thấy gì trong này?

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  The more you practice speaking English in situations like this

  The more you practice speaking English in situations like this, the more confident you'll become.

  The more confident you'll become.

  The more you speak English, the more confident you become.

  The more you speak English, the more confident you'll become.

  30s
 • Q7

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The more you practice ____________________ in situations like this, the more confident you'll become.

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q8

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The more you practice speaking English in ____________________, the more confident you'll become.

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q9

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The more you practice speaking English in situations like this, the more ______________ you'll become.

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q10

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The more you practice speaking English in situations like this, the more confident you'll _______________.

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q11

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và điền vào chỗ trống bên dưới nhé !👇

  The more you practice speaking English in situations like this, ________________________.

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q12

  Bạn hãy bấm nút play audio bên dưới để nghe và nối các cặp từ tiếng anh và nghĩa tiếng việt phù hợp!👇

  (Ngoài ra bạn có thể vừa nghe và đọc theo đấy)

  Users sort answers between categories
  Sorting
  30s

Teachers give this quiz to your class