Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  1. Ang mga sumusunod ay katangian ng ekonomiyang pampamilihan maliban sa_________.
  Nakapagpapasya ang pribadong indibidwal sa alokasyon ng kanyang pinagkukunan.
  Magandang batas pangkaunlaran.
  Disiplinadong mamamayan.
  Planado ang paraan ng alokasyon ng pamahalaan sa mga pinagkukunang yaman.
  30s
 • Q2
  2. Ang mga bansang salat sa pinagkukunang-yaman ngunit maunlad ay may kadahilang___________.
  Disiplinadong mamamayan
  Magandang tradition ng bawat bansa tungkol sa pinagkukunan.
  Magandang batas pangkaunlaran ng bansa.
  Wastong paggamit at pangangalaga sa salat na pinagkukunang yaman.
  30s
 • Q3
  3. Ang Amerikanong Sikologo na nagpaliwanag ukol sa baytang ng pangangailangan ay si __________.
  Sigmund Freud
  Michael Todaro
  John Dewey
  Abraham Maslow
  30s
 • Q4
  4. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na kagustuhan ng karaniwang Pilipino?
  Bigas
  Sasakyan
  Kuryente
  Edukasyon
  30s
 • Q5
  5. Ang pangkakasunod-sunod ng pangunahing pangangailangan ng tao ayon sa Hierarchy of Needs ay__________. I. Self-esteem II. Self-actualization III. Love/belonging IV. Safety V. Physiological
  V, IV, III, I, II
  III, V, II, I, IV
  II, I, IV, V, III
  II, I, III, V, IV
  30s
 • Q6
  6. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na nais makamit ng tao upang mabigyan ng kasiyahan o satispaksyon ang sarili.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q7
  7. Ang alokasyon ay kailangan lamang kung may kakapusan.
  Mali
  Tama
  30s
 • Q8
  8. Ang kapitalista ang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon sa sistemang pamilihan o Market Economy.
  Tama
  Mali
  30s
 • Q9
  9. Ang pamahalaan ang namamahagi ng mga produkto at paglilingkod sa Command Economy o sistemang pinag-uutos.
  Mali
  Tama
  30s
 • Q10
  10. Ang pagbabadyet ng pamahalaan ay isang paraan ng alokasyon.
  Tama
  Mali
  30s
 • Q11
  11. Ang pamahalaan ay nakikialam sa pamamalakad sa pinaghalong sistema ng ekonomiya o Mixed Economy.
  Tama
  Mali
  30s
 • Q12
  12. Ang pag-aangkat ng bigas ng bansa mula sa mga kalapit na lugar ay isang halimbawa ng kakapusan.
  Mali
  Tama
  30s

Teachers give this quiz to your class