Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ang _______ ay nagsasaad kung kalian nangyariang kwento.

   Tagpuan

  Pangyayari

   Tauhan    

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q2

  Ang mga _______ ay nagpapakita ng mga naging suliranin sa kalutasan sa kwento.

   Tauhan    

  tagpuan

   Pangyayari

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q3

  Ang isang elemento sa kwento ay tauhan, sila ang ___________

  nagisip ng kwento    

   mga gumanap sa kwento

  sumulat ng kwento     

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q4

  Hindi maabot ni Rona ang mga hinog nabunga ng manga. Kumuha ng panungkit si Jun. Ang bahanging maysalungguhit ay nagpapahayag ng ____________.

   suliranin

   kalutasan

  pangyayari

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q5

    Hindi maabot ni Rona ang mga hinog na bunga ngmanga. Kumuha ng panungkit si Jun. Ang bahanging may salungguhit aynagpapahayag ng ____________.

  suliranin

   kalutasan

   pangyayari

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q6

  Ang salamin ay madaling mabasag. Aling salita ang tumutukoy sa pangngalang isahan?

  salamin

   madali

  mabasag

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q7

   Ang playstation ay usong laruan ng mga bata ngayon. Aling salita ang tumutukoy sa pangngalang maramihan?

   uso

   mga bata

  laruan

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod na panukat ngpangngalang di-pamilang ang nararapat gamitin sa kape?

  isang tasa

  isang dakot

  isang galon

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangngalang kongkreto?

  banig

  takot

  selos

  30s
  MT3G-Id-e-2.1.4
 • Q10

   Alin sa mga sumusunod ang halibawa ngpangngalang di-kongkreto?

  kaligayahan

  kahon

  basura

  30s
  MT3G-Id-e-2.1.4
 • Q11

  Anong panlapi ang maaaring ikabit sa salitangugat na ligaya?

  ka at han

  ma at an

  ma at han     

  30s
  MT3VCD-Ic-e-1.5
 • Q12

  Alin sa mga salita ang gumamit ng hulapi?

  kabahan

  kabanata

  madaya

  30s
  MT3VCD-Ic-e-1.5
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng di-kongkretong pangngalan?

  paaralan

  kaligayahan

  puno

  30s
  MT3G-Id-e-2.1.4
 • Q14

  Ano ang salitang-ugat ng kalituhan?

  lito

  kali

  han

  30s
  MT3F-Ia-i-1.6
 • Q15

   Ano ang panlaping ginamit sa salitang hinampas?

  hampas

  nam

  in

  30s
  MT3VCD-Ic-e-1.5

Teachers give this quiz to your class