placeholder image to represent content

Multiple Choice- Ikatlong Markahang Pagsusulit sa ESP 9

Quiz by Nenet Fernandez

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Ang katarungan ay pagbibigay sa kapuwa ng nararapat sa kaniya. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita nito?
  May bumibili sa lahat ng paninda ng tindera sa palengke upang makauwi ito nang maaga.
  Pinapayuhan ang kapatid na gawin ang kanyang gawaing bahay.
  May “Feeding Program” ang paaralan para sa mga mag-aaral na kulang ng timbang.
  Kumakain nang sabay-sabay ang mga miyembro ng pamilya.
  40s
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod ang kilos ng isang makatarungang tao?
  Inaalam ng mga mag-aaral ang kanilang karapatan at tungkulin sa lipunan.
  Pinag-uusapan ng mga manggagawa ang kasalukuyang nangyayari sa sistemang legal ng bansa.
  Nagkikita-kita ang kabtaang lalaki sa auditorium ng kanilang barangay tuwing sabado ng hapon upang maglaro ng basketball.
  Binisita ng mga guro ang kanilang mag-aaral na ayaw nang pumasok upang kausapin siya at ang kaniyang mga magulang na bumalik ito sa pag-aaral.
  40s
 • Q3
  Ano ang pangunahing prinsipyo ng katarungan?
  Tutulong ang mga mayayaman sa mga mahihirap.
  Palaging nakakasalamuha ang kapuwa.
  May ugnayan na namamagitan sa dalwang tao.
  Paggalang sa karapatan ng bawat isa.
  40s
 • Q4
  Alin ang nag papatunay na nagsisimula sa pamilya ang pagiging makatarungan?
  Nagiging bukas ang loob na tumatanggap sa pagkakamali at hindi naninisi ng iba.
  Natututong tumayo sa sarili at hindi umaasa sa tulong ng tulong mula sa pamilya.
  Nagkakaroon ng kamalayan sa sarili sa tulong ng mga magulang at mga kapatid.
  Nagagabayan ng mga mahal sa buhay na lumaking may paggalang sa karapatan ng iba.
  40s
 • Q5
  Bakit mahalaga sa katarungan na ibinabatay sa moral na batas ang legal na batas?
  Ang moral at legal na batas ay parehong nagdudulot ng kabutihan sa buhay ng tao.
  Hindi maaaring paghiwalayin ang moral at legal na batas upang magkaroon ng katarungan sa lipunan.
  Ang pagpapakatao ay napapatingkad kung ang legal na batas ay alinsunod sa moral na batas.
  Ang batas moral ay napapaloob sa Sampung Utos ng Diyos.
  40s
 • Q6
  “Ang batas ay para sa tao at hindi ang tao para sa batas.” Ano ang kahulugan ng pahayag na ito?
  Ang mga itinakda na batas ay para sa ikabubuti ng tao kaya dapat niyang sundin lahat ng mga ito.
  Nakatakda na ang mga batas na kailangang sundin ng tao habang siya ay nabubuhay.
  Itinakda ang batas upang gabayan ang mga tao sa kaniyang pamumuhay at hindi upang diktahan nito ang kaniyang buhay.
  Malalaman ng tao ang mangyayari sa kaniyang buhay kung susuwayin niya ang mga itinakda na batas.
  40s
 • Q7
  Alin ang makabuluhang paraan ng pagsasabuhay ng katarungang panlipunan?
  Pag-aralan at sundin ang mga alituntunin ng tahanan, paaralan, lipunan at simbahan.
  Sundin ang batas trapiko at ang mga alituntunin ng paaralan.
  Maging mabuting mag-aaral at mamamayan ng bansa.
  Igalang ang karapatan ng kapuwa.
  40s
 • Q8
  Bakit isinasaalang-alang ng katarungang panlipunan ang paggalang sa dignidad ng tao?
  Magkakasama na umiiral sa lipunan ang mga tao.
  Mahalaga ang pakikipagkapuwa sa lipunang kinabibikangan.
  Binubuo ng tao ang lipunan
  May halaga ang tao ayon sa kaniyang kalikasang taglay bilang tao.
  40s
 • Q9
  Ang sumusunod ay mabisang pagsasanay sa pagiging makatarungan maliban sa
  Pagsisikap na gumawa ng mga mabubuting bagay para sa kapuwa araw-araw.
  Paggabay ng magulang sa anak habang ito ay lumalaki.
  Pag-unawa sa kamag-aral na palaging natutulog sa klase.
  Pagninilay sa mga nagawa sa buong araw bago matulog sa gabi.
  40s
 • Q10
  Bakit mahalagang maunawaan ang mga pagpapahalaga na kaugnay sa katarungang panlipunan?
  Malalaman mo kung bakit kaugnay ang mga ito sa katarungang panlipunan.
  Mabisang paraan ito sa iyong pagsisikap na magpakatao at sa pagtugon sa hamon ng pagiging makatarungan sa kapuwa.
  Makikita mo kung alin sa mga kaugnay na pagpapahalaga ang kailangan mo para sa iyong sarili.
  Upang madaling malaman kung ang mga kilos ay makatarungan.
  40s
 • Q11
  Maganda ang pagkakagawa ng pamilya ni Suzanne sa mga bag na yari sa tetra pack ng juice. Mabili ang mga ito lalo na iyong may ibat-ibang kulay at disenyo. Aalin sa mga sumusunod na pahayag ang nagsasabuhay o nagpapakita sa kagalingan ng tao sa paggawa?
  Nagkakaroon ng kadahilanan ang tao upang mabuhay.
  Nakakagawa ng paraan ang tao upang iangat ang kaniyang pamumuhay.
  Nagiging malikhain ang mga tao sa paggamit ng kaniyang mga kakayahan.
  Nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magsama-sama sa mithiin ng lipunan.
  40s
 • Q12
  Inilunsad ng isang kilalang kumpanya ng softdrinks in can ang proyektong “ Ang latang naitabi mo, panibagong pamatid uhaw ang dala nito sa iyo.” Upang makaipon ng maraming latana ibibigay sa Tahanang Walang Hagdan. Ang programang ito ay tumutugon sa pagpapahalagang mayroon ang pagawaan o ang kumpanya sa paglikha ng isang produktong may kalidad at nakikibahagi sa lipunan, lalo na sa mga may kapansanan. Kung ikaw ang lilikha ng produkto alin sa mga sumusunod ang dapat mong isaalang-alang?
  Gumawa ng produktong kikita ang mga tao.
  40s
 • Q13
  Laging pagod si Katrina sa trabaho niya bilang tagaluto at tagahugas ng plato sa pinapasukang karinderya pero hindi siya nagrereklamo at nagpapabayasa kaniyang tungkulin. Paano isinasabuhay ni Katrina ang kagalingan niya sa paggawa?
  Ang pagnanais na magkaroon ng karagdagang benepisyo sa katrabahong ginagawa.
  Ang kaganapan nang kaniyang pagiging mabuting manggagawa ay kaganapan ng kaniyang pangarap.
  Ginagawa niya ng may kahusayan ang kaniyang tungkulin.
  May pagmamahal at pagtatanggi siya sa kaniyang katrabaho.
  40s
 • Q14
  Sa pagreretiro ni Mang Rene, nakatanggap siya nang mga benepisyong hindi niya inaasahan mula sa pabrikang kaniyang pinaglingkuran ng mahigit na 40 taon. Bukod ditto, binigyan din siya nang plake nang pagkakilala bilang natatanging manggagawa ng pabrika. Palatandaan ng kagalingan niya sa paggawa ang pagtanggap ba nang benepisyo at pagkakilala ni Mang Rene?
  Oo, sapat na basehan ang 40 na taon miyamg paglilingkod.
  Hindi, binibigay talaga ang parangal at benepisyo sa isang manggagawa sa oras na siya ay magretiro bilang bahagi nang kaniyang karapatan bilang isang manggagawa.
  Hindi, binigay lang ang parangal upang maging masaya si Mang Rene dahil sa edad na mayroon siya.
  Oo, hindi ibibigay ng isang kumpanya ang pagkakilala at benepisyo sa manggagawang hindi nararapat bigyan o gawaran nito.
  40s
 • Q15
  Hindi natapos ni Baldo ang kaniyang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Sakabila nito siya ay matagumpay dahil sa negosyong kaniyang itinayo at pinaunlad. Naging madali ito para sa kaniya dahil ito ay ayon sa kaniyang gusto at hilig. Ano ang katangian ang mayroon si Baldo?
  Maganda ang relasyon niya sa Diyos, may pagpapahalaga sa sarili, kapuwa at bansa.
  May angking kasipagan, pagpupunyagi at tiwala sa sarili.
  Masipag, madiskarte at matalino.
  May pananampalataya, malikhain, may disiplina sa sarili.
  40s

Teachers give this quiz to your class