placeholder image to represent content

Ôn thi học kì II_ Tin 12

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
23 questions
Show answers
 • Q1
  Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối
  Forms
  Queries
  Tables
  Reports
  30s
 • Q2
  Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:
  Sửa đổi dữ liệu
  xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu
  nhập và sửa dữ liệu
  Sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu
  30s
 • Q3
  Trong bảng sau đây, mỗi học sinh chỉ có một mã số (Mahs), các mã số khác nhau
  Question Image
  Khoá = {HoTen, Ngaysinh, Lop}
  Khoá = {HoTen, Ngaysinh}
  Khoá = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}
  Khoá = {Mahs}
  30s
 • Q4
  Cho bảng dữ liệu sau:Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là 1 quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
  Question Image
  Không có thuộc tính tên người mượn
  Số bản ghi quá ít
  Tên các thuộc tính bằng chữ Việt
  Có một cột thuộc tính là phức hợp
  30s
 • Q5
  Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khóa. Điều khẳng định nào sau đây đúng?
  Trong các khóa liên kết phải có ít nhất một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó.
  Các khóa liên kết phải là khóa chính của mỗi bảng
  Tất cả đều đúng.
  Trong các khóa liên kết có thể không có khóa chính nào tham gia
  30s
 • Q6
  Khẳng định nào là sai khi nói về khóa?
  Khóa chỉ là một thuộc tính trong bảng được chọn làm khóa
  Khóa phải là các trường STT
  Khóa là tập hợp tất cả các thuộc tính vừa đủ để phân biệt được các cá thể
  Khóa là tập hợp tất cả các thuộc tính trong bảng để phân biệt được cá thể
  30s
 • Q7
  Phát biểu nào trong các phát biểu sau là SAI khi nói về miền?
  Miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text
  Hai thuộc tính khác nhau có thể cùng miền
  Mỗi một thuộc tính có thể có hai miền trở lên
  Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau
  30s
 • Q8
  Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ để chỉ đối tượng:
  bảng
  Hàng
  cột
  kiểu dữ liệu của một thuộc tính
  30s
 • Q9
  Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?
  Phần mềm Microsoft Access
  Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ
  Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
  Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu
  30s
 • Q10
  Mô hình dữ liệu quan hệ được E.F.Codd đề xuất năm nào?
  2000
  1975
  1970
  1995
  30s
 • Q11
  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:
  Mô hình dữ liệu quan hệ
  Mô hình hướng đối tượng
  Mô hình phân cấp
  Mô hình cơ sở quan hệ
  30s
 • Q12
  Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ chi đối tượng:
  kiểu dữ liệu của một thuộc tính
  bảng
  cột
  hàng
  30s
 • Q13
  Giả sử bảng HOCSINH gồm các trường MaHS, HoTen, Diem, Lop. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của một lớp để lưu trữ sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?
  Forms
  Queries
  Tables
  Reports
  30s
 • Q14
  Bảng Diem có các trường MotTiet, HocKy. Trong mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TrungBinh, lệnh nào sau đây đúng:
  TrungBinh: (2*MotTiet + 3*HocKy)/5
  TrungBinh= (2*[MotTiet] + 3*[HocKy])/5
  TrungBinh: (2*[MotTiet] + 3*[HocKy]):5
  TrungBinh: (2*[MotTiet] + 3*[HocKy])/5
  30s
 • Q15
  Cho các bảng sau: - DanhMucSach (MaSach, TenSach, MaLoai) - LoaiSach (MaLoai, LoaiSach) - HoaDon (MaSach, SoLuong, DonGia) Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?
  DanhMucSach, LoaiSach
  HoaDon
  HoaDon, LoaiSach
  DanhMucSach, HoaDon
  30s

Teachers give this quiz to your class