placeholder image to represent content

ÔN tập bài số 1- hóa 11

Quiz by Hà Nguyễn Thị

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Muối nào sau đây là muối axit
  Question Image
  CH3COONa
  KCl
  BaSO4
  NaHCO3
  30s
 • Q2
  Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?
  Question Image
  sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
  Sự điện li là quá trình oxi hóa - khử
  Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện
  Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch
  30s
 • Q3
  Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O phương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây ?
  Question Image
  HCl + NaOH → NaCl + H2O
  HF + KOH → KF + H2O
  3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O
  H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4
  30s
 • Q4
  Cho 50ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12 . Thêm vào đó bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có pH=11
  Question Image
  800
  900
  350
  450
  30s
 • Q5
  Dãy các chất nào đều gồm các bazơ theo A- re-ni-ut?
  NaOH, KOH, CaCO3
  KOH, NaOH, Ba(OH)2
  NaOH, K2CO3, CH3COOH
  NaOH, HNO3, CaCl2
  30s
 • Q6
  Cho dung dịch hỗn hợp gồm 0,1mol Ca2+, 0,2mol Na+ , 0,15mol Mg2+ , 0,2mol Cl- và xmol HCO3-. Khi cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị m là :
  48,9 gam
  49,7 gam
  49,8 gam
  49,5 gam
  30s
 • Q7
  Dãy ion có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch là.
  Ag+, H+, Cl-, SO42-
  HSO4-, Na+, Ca2+, CO32-
  Na+, Cl-, Mg2+, NO3-
  OH-, HSO3-, Ba2+, Cl-
  30s
 • Q8
  Dãy gồm axit hai nấc là:
  H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3
  H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3
  H2SO4, H2SO3, HF, HNO3
  HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH
  30s
 • Q9
  Các chất trong các nhóm nào sau đây đều là chất điện li mạnh?
  KNO3, H2S, Ba(OH)2, HCl
  CH3COOH, HNO3, BaCl2, Na2SO4
  H2O, Ca(NO3)2, Al2(SO4)3, KOH
  HCl, NaCl, NaOH, K2SO4
  30s
 • Q10
  Cho các phản ứng. (1) BaCl2 + K2CO3 , (2) AgNO3 + NaCl , (3)Cu(NO3)2 + H2S , (4)KOH + H2SO4 (5) FeCl3 + NaOH , (6) Na2CO3 +HNO3. Số phản ứng tạo ra chất kết tủa là:
  5
  4
  3
  2
  30s
 • Q11
  Phương trình : CO32- + 2H+ → CO2 + H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng nào sau đây:
  K2CO3 + 2HCl →2KCl + CO2 + H2O
  CaCO3 + 2HCl →CaCl2 +CO2 +H2O
  3Na2CO3 + 3H3PO4→2Na3PO4 + 3CO2 + 3H2O
  Na2CO3+ CaCl2→ CaCO3 + NaCl
  30s
 • Q12
  Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH= 3 để thu được dung dịch có pH= 4?
  500
  900
  100
  400
  30s
 • Q13
  Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2 , Al(OH)3 , Fe(OH)3 . Số chất trong dãy có tính tính lưỡng tính là
  2
  1
  4
  3
  30s
 • Q14
  Một dung dịch A: x mol K+; 0,04mol NO3-; 0,04mol Na+; 0,01 mol SO42-. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu g muối khan?
  25,7
  5,14
  51,4
  2,57
  30s
 • Q15
  Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong 1 dung dịch:
  Na+, NO3-, Mg2+, Cl-
  H+, OH-, Fe3+, Cl-
  Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-
  H+, K+, SO42-, Cl-
  30s

Teachers give this quiz to your class