placeholder image to represent content

Ôn tập kiểm tra HKI lớp 10

Quiz by Thanh Tham

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
39 questions
Show answers
 • Q1
  Ngày 19.9.2015, Anh A và chị B quyết định đăng kí kết hôn và nhận được giấy chứng nhận hôn nhân. Ngày 19.9.2015 là biểu hiện của
  Điểm nút.
  Độ.
  Chất.
  Lượng.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q2
  “Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa” phản ánh giai đoạn nào của nhận thức?
  Nhận thức cảm tính
  Nhận thức trực tiếp
  Nhận thức lí tính
  Nhận thức gián tiếp
  20s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Giai đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với với sự vật hiện tượng là
  Nhận thức gián tiếp
  Nhận thức trực tiếp
  Nhận thức cảm tính
  Nhận thức lí tính
  20s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Giai đoạn nhận thức tạo nên do những tài liệu cảm tính mang lại, nhờ các thao tác của tư duy giúp chúng ta có hiểu biết về bản chất, quy luật bên trong của sự vật hiện tượng là
  Nhận thức gián tiếp
  Nhận thức cảm tính
  Nhận thức lí tính
  Nhận thức trực tiếp
  20s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Thực tiễn ngày càng xuất hiện các căn bệnh mới các loại thuốc cũ không thể chữa khỏi bệnh, điều này thôi thúc các nhà khoa học nghiên cứu và tìm ra thuốc đặc trị mới. Điều này thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức
  Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
  Thực tiễn là động lực của nhận thức.
  Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
  Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Con người quan sát con chim bay từ đó nảy sinh ra ý tưởng chế tạo ra máy bay. Điều này thể hiện thực tiễn là
  cơ sở của nhận thức.
  tiêu chuẩn của chân lí.
  mục đích của nhận thức.
  động lực của nhận thức.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Câu ca dao/ tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” thể hiện
  Quy luật lượng đổi chất đổi.
  Quy luật mâu thuẫn.
  Phủ định siêu hình.
  Phủ định biện chứng.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng được thể hiện thông qua
  Phủ định siêu hình.
  Phủ định biện chứng.
  Quy luật lượng đổi chất đổi.
  Quy luật mâu thuẫn.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng được thể hiện thông qua
  sự chuyển hóa của các sự vật
  sự phủ định biện chứng.
  quy luật lượng đổi chất đổi.
  sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Kết quả sự phủ định biện chứng của học sinh cấp tiểu học là
  Đội viên
  học sinh cấp THCS
  Đoàn viên thanh niên
  Học sinh lớp 6
  20s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Trong các hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn, hoạt động nào là hình thức quan trọng và cơ bản nhất?
  Hoạt động văn hóa – giáo dục.
  Hoạt động sản xuất vật chất.
  Hoạt động thực nghiệm khoa học.
  Hoạt động chính trị xã hội.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn. Mục đích cuối cùng của nhận thức là nhằm cải tạo hiện thực, đáp ứng nhu cầu con người. Điều này thể hiện thực tiễn là
  cơ sở của nhận thức.
  tiêu chuẩn của chân lí.
  mục đích của nhận thức.
  động lực của nhận thức.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q13
  CHỉ có đem những tri thức thu nhận được kiểm nghiệm qua thực tiễn mới đánh giá được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng. Điều này thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?
  Động lực của nhận thức.
  Cơ sở của nhận thức.
  Tiêu chuẩn của chân lí.
  Mục đích của nhận thức.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Mọi sự vật hiện tượng trong thế giới đều có
  mặt chất và lượng tách rời nhau.
  mặt chất tồn tại bên ngoài mặt lượng.
  mặt chất và lượng thống nhất với nhau.
  mặt lượng và mặt chất đối lập nhau.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Thực tiễn là động lực của nhận thức vì
  nhu cầu hoàn thiện khả năng nhận thức của con người.
  qua thực tiễn con người tự hoàn thiện mình.
  thực tiễn luôn vận động, luôn đặt ra yêu cầu mới cho nhận thức và thúc đẩy nhận thức phát triển
  nhu cầu nhận thức thế giới khách quan của con người.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, thực tiễn là hoạt động
  nhận thức thế giới khách quan của con người.
  mang tính tập thể để cải tạo xã hội.
  vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
  cải tạo tự nhiên, xã hội của con người.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q17
  "Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông". Câu nói này của Bác thể hiện thực tiễn
  Là động lực của nhận thức.
  Là cơ sở của nhận thức.
  Là tiêu chuẩn của chân lí.
  Là mục đích của nhận thức
  20s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không phải là vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
  Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.
  Thực tiễn là động lực của nhận thức.
  Thực tiễn là đòn bẩy của nhận thức
  Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Mặt đối lập của mâu thuẫn là
  những yếu tố trái ngược nhau bất kì của sự vật, hiện tượng.
  những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm,... phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.
  những mặt khác nhau của sự vật và hiện tượng.
  những khuynh hướng khác biệt nhau, không có quan hệ nào với nhau.
  20s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là:
  Lượng
  Mặt đối lập
  Chất
  Độ
  20s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class