placeholder image to represent content

Ôn Tập Thi HK2_Tin 12

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1

  Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảngchọn đối

   Forms 

  Reports

  Queries 

  Tables   

  120s
 • Q2

  Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để

  tính toán cho các trườngtính toán  

   lập dữ liệu

   xem, nhập và sửa dữ liệu 

   sửa cấu trúc bảng              

  120s
 • Q3

  Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

  xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

  nhập và sửa dữ liệu

  Sửa đổi cấu trúc của biểumẫu

  Sửa đổi dữ liệu 

  120s
 • Q4

   Để tạo biểu mẫu, trước đó phải có dữ liệu nguồn từ: 

  Bảng hoặc báo cáo

  Mẫu hỏi hoặc báo cáo        

  Bảng hoặc mẫu hỏi  

  Mẫu hỏi hoặc biểu mẫu

  120s
 • Q5

  Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:

  Create form in Design View  

  Create form by Design View  

  Create form in using Wizard         

  Create form by using Wizard

  120s
 • Q6

  Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thựchiện: 

  Chọn hai bảng và nhấn phím Delete    

  Tất cả đều sai

  Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete   

  Chọn đườngliên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

                                         

  120s
 • Q7

  Sắp xếp các bước để tạo liên kết giữa các bảng: 

  1. chọn Tools/Relationship…

  2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

  3. Đóng hộp thoại Relationships/Yes để lưu lại

  4. Chọn các bảng sẽ liên kết

  2,3,4,1

  4,2,3,1 

  1,4,2,3

  1,2,3,4                   

  120s
 • Q8

  Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

  Cập nhật dữliệu         

   Xóa các dữ liệu không cần đến nữa.

  Tìm kiến và hiển thị dữ liệu                                   

   In dữ liệu     

  120s
 • Q9

   Phát biểu nào SAI trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

  Hằng văn bản được viết trong cặp dấunháy đơn

  Biểu thức logic được sử dụng khi thiếtlập bộ lọc cho bảng, thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi

  Biểu thức số học được sử dụng để mô tảcác trường tính toán

  Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM,AVG, MIN, MAX, COUNT.

  120s
 • Q10

  Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì? 

  Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi                                           

  Khai báo tên các trường được chọn

  Xác định các trường cần sắp xếp

  Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi

  30s
 • Q11

   Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

   Mẫu hỏi                  

  Trang dữ liệu và thiết kế                

   

  Mẫu hỏi và thiết kế     

  Trangdữ liệu và mẫu hỏi

  30s
 • Q12

    “not” là phép toán thuộc nhóm: 

  Phép toán logic                   

  Phép toán số học

  Phép toán sosánh                        

  Không thuộc các nhóm trên                    

  120s
 • Q13

  Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiềubảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào? 

  Chọn các trường muốn hiển thị ở hàng Show                                                         

  Nhập các điều kiện vào lưới QBE

  Liên kết giữa các bảng      

  Thực hiện gộp nhóm      

  30s
 • Q14

  Cho các bảng sau: 

  - DanhMucSach (MaSach, TenSach, MaLoai)

  - LoaiSach (MaLoai, LoaiSach)

  - HoaDon (MaSach, SoLuong, DonGia)

  Để biết giá của một quyểnsách thì cần những bảng nào?

  HoaDon  

  DanhMucSach, LoaiSach       

     DanhMucSach, HoaDon         

  HoaDon, LoaiSach

  120s
 • Q15

  Đối tượng nào sau đây KHÔNG thể cập nhật dữ liệu:

  Biểu mẫu          

  Bảng       

  Báo cáo

  Mẫu hỏi               

  120s

Teachers give this quiz to your class