placeholder image to represent content

ÔN TẬP TIN 12_B1,2

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
47 questions
Show answers
 • Q1

  Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì?

  Tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ

  Cập nhật hồ sơ

  Khai thác hồ sơ

  Tạo lập hồ sơ

  30s
 • Q2

  Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:

  A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.

  B. Hỗ trợ ra quyết định

  D. Cả A và B đều sai.

  Cả A và B đều đúng

  30s
 • Q3

  Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

   Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

  Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.

  Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên

  Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.

  30s
 • Q4

  Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

  Bộ nhớ ngoài

  Bộ nhớ RAM

  Bộ nhớ ROM

  Các thiết bị vật lí

  30s
 • Q5

  Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

  Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính

  Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ

  Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính

  Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin

  30s
 • Q6

  Xét công tác quản lí hồ sơ. Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

  Xóa một hồ sơ    

  Thống kê và lập báo cáo

  Sửa tên trong một hồ sơ.

  Thêm hai hồ sơ   

  30s
 • Q7

  Cơ sở dữ liệu (CSDL) là :

  Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.

  Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó.

  Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

  Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên giấy để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

  30s
 • Q8

  Hệ quản trị CSDL là:

  Phần mềm dùng tạo lập CSDL

  Phần mềm dùng tạo lập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL

  Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL

  Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL

  30s
 • Q9

  Em hiểu như thế nào về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” ?

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ màn hình máy tính

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại dữ liệu được lưu trữ trên máy tính

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại phần mềm máy tính

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ mạng máy tính

  30s
 • Q10

  Một Hệ CSDL gồm:

  Các phần mềm ứng dụng và CSDL.

  CSDL và hệ quản trị CSDL và khai thác CSDL đó.

  CSDL và các thiết bị vật lí.

   Hệ QTCSDL và các thiết bị vật lí.

  30s
 • Q11

  Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

  Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

  Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ

  Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

  Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

  30s
 • Q12

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là:

  Ngôn ngữ lập trình Pascal

  Các kí hiệu toán học dùng để thực hiện các tính toán

  Hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL

  Ngôn ngữ C

  30s
 • Q13

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

  Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL

  Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL

  Đảm bảo tính độc lập dữ liệu

  Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

  30s
 • Q14

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

  Ngôn ngữ bậc cao

  Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin

  Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin

  Ngôn ngữ SQL

  30s
 • Q15

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

  A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu

  B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

  D. Câu A và C

  C. Khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…

  30s

Teachers give this quiz to your class