Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ito ay tumutukoy sa isang lugar na kung saan may nagaganap na pagpapalitan at interaksyon sa pagitan ng mamimili at nagbibili kaugnay ng presyo at dami ng produkto at serbisyo. Ito ay maaari ding hindi malimitahan ng espasyo.

  pamahalaan

  ospital

  pamilihan

  simbahan

  30s
 • Q2

  2. Sa mga pamilihan mabibili ang mga bagay na kailangan sa pang-araw araw upang mabuhay.  May mga pamilihan sa halos lahat ng produkto o serbisyo.  Bawat pamilihan na ito ay may iba't-ibang estruktura. Nagkakaiba-iba ang mga pamilihan sa anyo gaya ng sumusunod maliban sa______.

  paggamit ng mga patakarang ipinatutupad ng pamahalaan

  kontrol sa pagpasok at presyo sa pamilihan

  bilang at laki ng prodyuser o konsyumer

  uri ng produkto o serbisyo na ipinoprodyus at ipinagbibili

  30s
 • Q3

  3. Ang monopolyo ay mayroon lamang iisang prodyuser o suplayer. Ang prodyuser na ito ay buong industriya.  Ang mga produkto ay walang malapit na kapalit o kahawig.  Karaniwang ito ay makikita sa anong uri ng produkto?

  industriyang paliparan

  tagasuplay ng kuryente o tubig

  industriya ng bakal

  tagagawa ng gadyet

  30s
 • Q4

  4. Anong estruktura ng pamilihan ang may iilan lamang na gumagawa ng halos magkakatulad na produkto tulad ng Petron, Caltex at Shell?

  kompetisyong monopolistiko

  ganap na kompetisyon

  oligopolyo

  monopolyo

  30s
 • Q5

  5. Ito ang anyo ng pamilihan na may malayang kalakalan at malayang paggalaw ng mga salik ng produksyon.

  kompetisyong monopolistiko

  monopolyo

  di-ganap na kompetisyon

  ganap na kompetisyon

  30s
 • Q6

  6.Sa pamilihang monopsonyo, ang pamahalaan ang nagbabayad sa serbisyong ipinagkakaloob ng guro, doktor, pulis at iba pang nagtatrabaho sa pamahalaan bilang kabayaran sa serbisyong kanilang ibinibigay. Sa ganitong sitwasyon, ang pamahalaan ang nagsisilbing______.

  prodyuser

  konsyumer

  negosyante

  entreprenyur

  30s
 • Q7

  7. Umiiral ang di-ganap o di-perpektong kompetisyon sa mga industriya kapag____.

  walang pakialam ang mga konsyumer kung kaninong produkto ang bibilhin nila

  nakokontrol ng isa o ilang nagtitinda ang presyo ng mga produkto

  walang prodyuser na makaaapekto sa presyo

  maraming maliliit na kompanya ang magbibili ng parehong produkto

  30s
 • Q8

  8. Ang pagkakaisa ng mga mangangalakal upang makontrol ang presyo ng produksiyon, dami ng produkto na ipoprodyus at ipamamahagi upang makamit ang pinakamalaking tubo ng bawat isa  ay tinatawag na_______.

  panic buying

  collusion

  kartel

  30s
 • Q9

  9. Isa kang konsyumer nais mong makapili at makatiyak sa kalidad ng produkto na iyong bibilhin subalit hindi mo ito magawa sa dahilang isa lamang ang prodyuser at tagasuplay ng kalakal o paglilingkod.  Ang ganitong uri ng pamilihan ay________.

  oligopolyo

  monopolistiko

  monopolyo

  monopsonyo

  30s
 • Q10

  10. Ang pamilihan ay may dalawang anyo o estruktura-ganap na kompetisyon at di-ganap na kompetisyon.  Alin sa sumusunod ang katangian ng isang ganap na kompetisyon?

  Limitado ang daloy na pinagkukunang-yaman sa pamilihan

  Nasa ilalim ng pamahalaan ang pangangasiwa sa industriya.

  Malayang nakasasali at nakaaalis ang namumuhunan sa industriya

  Magkaiba ang tatak at uri ng produktong ikinakalakal.

  30s
  AP9MKE-Ih-18

Teachers give this quiz to your class