Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang titik ng tamang sagot.

  Dapat__________ ang unipormeng hinubad upang mahanginan.

  ipitin sa ilalim ng kama

  itago sa kabinet

  ilagay sa ropero

  isabit sa hanger

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q2

  Si Iya ay isang batang tulad mo na nasa ikalimang baitang. Ano ang dapat niyang gawin bago umupo upang hindi kaagad malukot ang suot niyang palda?

  ipagpag muna ang palda.

  basta na lang umupo.

  ibuka ang palda.

  ayusin muna ang pleats ng palda.

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q3

  Ito ay isa sa mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan tinatanggal ang lukot ng damit dulot ng paglalaba.   

  pagsusulsi

  pamamalantsa

  pag-aalmirol 

  pagtatagpi

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q4

  Kailan dapat tanggalin ang mantsa sa kasuotan? 

  pagkatapos itong gamitin

  habang bago pa ito

  kinabukasan pagkatapos gamitin

  kapag tuyo na ito

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q5

  Habang naglalaro si Greg ay sumabit sa pakong nakausli ang kanyang damit. Ano ang dapat niyang gawin? 

  sulsihan

  ibabad sa tubig

  labhan

  plantsahin 

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q6

  Alain sa mga sumusunod ang ginagamit sa paglalaba?

  sinulid at karayom

  detergent soap

  plantsa

  spray

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q7

  Kung hindi maalis ng pagkukusot ang mantsang makapit sa damit na puti, maaaring gumamit ng ________________.

  timba at tubig

  plantsa

  liquid bleach

  shampoo

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q8

  Alin sa mga bagay na ito ang ginagamit sa paglalaba.

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EPP5HE0c-7
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod na larawan ang hindi ginagamit sa paglalaba?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EPP5HE0c-7
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang maling hakbang sa paglalaba ng kasuotan?

  Pagsamahin ang damit na puti sa de-kulay.

  Ihiwalay ang mga damit na maninipis sa damit na makakapal.

  Isampay o ihanger ang mga damit pagkatapos palipitan.

  Palipitan ang mga damit.

  30s
  EPP5HE0c-7
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang unang hakbang sa paglalaba?

  Basain at banlawan ang mga damit.

  Kusuting mabuti ang mga bahaging may dumi tulad ng kuwelyo, manggas at laylayan ng damit.

  Tunawin ang powdered soap sa batyang may malinis na tubig.

  Pagsama-samahin ang mga damit na puti.

  30s
  EPP5HE0c-7
 • Q12

  Alin sa mga sumusunod ang huling hakbang sa paglalaba?

  Ihiwalay ang mga maninipis sa makakapal na damit

  Pangkatin ang mga damit.

  Pagsama-samahin ang mga damit na puti.

  Ihanger at ibilad ang mga t-shirt, polo, blusa at bestida.

  30s
  EPP5HE0c-7
 • Q13

  Lukot ang damit ni Nel. Anong kasangkapan ang dapat niyang gamitin upang maalis ang lukot nito? 

  plantsa

  sinulid

  sabon

  karayom

  30s
  EPP5HE0d-8
 • Q14

  Pinagdadala kayo ng inyong guro ng kagamitan at kasangkapan sa pamamalantsa. Dadalhin ng iyong mga kagrupo ang plantsahan, pangwisik, hanger, basket na may lamang lukot na damit, at basang bimpo. Ano pa ang maari mong dalhin? 

  plantsa

  hanger

  bimpo

   damit 

  30s
  EPP5HE0d-8
 • Q15

  Namamalantsa ka ng iyong polo ngunit wala kang makitang pangwisik upang maalis ang lukot dito. Ano ang maari mong gamitin na pambasa sa iyong polo? 

  plantsahan

  basket

  hanger

  basang bimpo

  30s
  EPP5HE0d-8

Teachers give this quiz to your class