placeholder image to represent content

PRE TEST -2Q- MODYUL 1: ISIP AT KILOS LOOB: NAGPAPABUKOD TANGI SA TAO

Quiz by SUSAN STEPHANIE PERALTA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga sumususunod ay katangian ng isip maliban sa:

  Ang isip ay may kapangyarihang mag-alaala.

  Ang isip ay may kapangyarihang maglapat ng mga pagpapasya.

  Ang isip ay may kapangyarihang umunawa sa kahulugan ng buhay

  Ang isip ay may kapangyarihang mangatwiran.

  30s
 • Q2

  Nahuli ng kanyang guro si Rolando na nagpapakopya sa kanyang kaibigan sa oras ng pagsusulit. Nagawa niya lamang ito dahil sa patuloyna pangungulit nito at panunumbat. Nang ipatawag ng guro aypalaging sinisisi ni Rolando ang kaibigan at ito raw nanararapat na sisihin. Ano ang nakaligtaan niRolando sa pagkakataon na ito?

  Ang pagtulong sa kapwa ay nararapat na nakabatay sa kakayahan ng kapwa ng akuin ang pagkakamali.

  Lahat ng nabanggit

  Ang kahihinatnan ng kilos ng tao ay nakabatay sa lalim o lawak ng epekto nito para sa sarili.

  Walang anomang pwersa sa labas ng tao ang maaaring magtakda ngkilospara sa kanyang sarili.

  30s
 • Q3

   Ang paghahanap  ng isip sa kanyang tunay na tunguhin ay hindi nagtatapos.

   Ang pahayag ay:

  Tama,  dahil  hindi  katulad  ng katawan, ang  isip ay  hindi  tuluyangnagpapahinga

  Mali, dahil kapag naabot na ng tao ang kanyang kaganapan ay hihinto naangkanyang paghahanap sa kanyang tunay na tunguhin

  Tama, dahil ang isip ng tao ay hindi perpekto, mayroon itong hangganan

  Mali, dahil natatapos na ito sa pagkamatay ng tao

  30s
 • Q4

  Ano ang pangunahing gamit ng isip ng tao?

  magpasya

  magtimbang ng esensya ng mga bagay

  mag-isip

  umunawa

  30s
 • Q5

  Analohiya:   Isip: kapangyarihang mangatwiran – kilos-loob :                             

   

  kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili

  kapangyarihang magnilay, sumagguni,magpasya at kumilos

  kapangyarihang magnilay, pumili, magpasya at isakatuparan ang pasya

  kapangyarihang makadama, kilalanin ang nadarama  at ibahagi  angnadarama

  30s
 • Q6

  Ang halaman at hayop ay ganap na nilikha ng Diyos. Ang pahayag ay:

  Mali, dahil ang halamanat hayop ay hindi ipinanganak at walang mgamagulang.

  Tama,  dahil  katulad ng  tao ay  mayroon nangangailangan din  silang alagaan upang lumaki, kumilos at dumami.

  Tama, dahil lahat ng mga ito ay nilikhang may buhay ng Diyos

  Mali, dahil may mga bagay na taglay ang tao higit pa  sa mabuhay ,maging malusog at makaramdam.

  30s
 • Q7

  Sa pamamagitan ng kilos loob nahahanap ng tao ang                                 .

  katotohanan

  kabutihan

  karunungan

  kaalaman

  30s
 • Q8

  Paano tunay na mapamamahalaan ng tao ang kanyang kilos?

  Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos-loob

  Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kontrolsa sarili o disiplina

  Sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga taong nakaaalam at puno ng karanasan

  Sa  pamamagitan ng  pagdaan sa  mahabang proseso  ng pag-iisip  atpamimili

  30s
 • Q9

  Ang kilos-loob ay bulag. Ang pahayag ay:

  Mali, dahil may kakayahan itong hanapin ang kanyang tunguhin

   

  Tama, dahil umaasa lamang ito sa ibinibigay na impormasyon ng isip

  Mali, dahil nakikilala nito ang gawang mabuti at masama

  Tama, dahil wala itong taglay na panlabasnakamalayan

  30s
 • Q10

  Ang tao ay may tungkuling                                                   , ang isip at kilos- loob.

  Kilalanin, sanayin, at gawing ganap

  Kilalanin, sanayin, paunlarin at gawing ganap

  Wala sa nabanggit

  Sanayin, paunlarin at gawing ganap

  30s

Teachers give this quiz to your class