placeholder image to represent content

Q1 ARALING PANLIPUNAN 9

Quiz by Julina Joy Berame Javier

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ang salitang ekonomiks ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia. Ano ang kahulugan ng salitang “nomos”?

  pamamahala

  pananagutan

  pagkontrol

  pagmamahal

  30s
 • Q2

  Bakit kailangang pag-aralan ang paglalaan ng pinagkukunang yaman para sa mga pangangailangan ng tao?

  Dahil ang pangangailangan ng tao ay walang katapusan samantalang limitado ang pinagkukunang-yaman.

  Dahil ang pinagkukunang-yaman ay sapat sa ating kagustuhan.

  Dahil ang pangangailangan ay bahagi ng buhay ng mga tao.

  Dahil ang pinagkukunang-yaman ay sapat lamang sa pangangailangan.

  30s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng tamang kaisipan tungkol sa kahulugan ng ekonomiks?

  Tumutukoy ito sa pamamahala ng mga pangangailangan ng tao at sa pangangasiwa ng kanyang pinagkukunang-yaman.

  Ang konsyumer lamang ang pangunahing pokus nito.

  Walang kinalaman ang pamahalaan sa pag-aaral nito.

  Galing sa salitang Latin ang salitang “ekonomiks”.

  30s
 • Q4

   Ang salitang ekonomiks ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia. Ano ang kahulugan ng “oikos”?

  bayan

  bahay

  simbahan

  pamahalaan

  30s
 • Q5

  Ano ang tawag sa proseso ng pagsasakripisyo o pagpili ng isang bagay kapalit ng ibang bagay?

  opportunity cost

  incentive

  benefits

  trade off

  30s
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang maaaring mangyari kung hindi tama ang pagtugon natin sa ating

      pangangailangan at kagustuhan?

  Maaaring magresulta ito sa madaliang pagkagunaw ng mundo.

  Maaaring magresulta ito ng kakapusan.

  Maaaring magresulta ito ng digmaan.

  Maaaring magresulta ito ng pagbalik natin sa primitibong pamumuhay.

  30s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang isinakripisyong halaga ng isang bagay upang bigyang daan ang mas makabuluhang bagay.?

  opportunity cost

  benefits

  trade off

  incentive 

  30s
 • Q8

  Bakit mahalaga ang isang matalinong desisyon?

  Upang masolusyunan lahat ng iyong problema.

  Upang maging mayaman.

  Upang hindi pagsisihan ang nagawang desisyon pagdating ng panahon

  Upang makapamuhay ng matiwasay.

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ang command economy?

  pamahalaan

  prodyuser

  pamilihan

  konsyumer

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na sistema ng ekonomiya, ang konsyumer at prodyuser ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes?

  mixed

  traditional

  command

  market

  30s
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod na sistemang pang-ekonomiya na ito, ang anumang produkto na malilikha ay ipamamahagi ayon sa pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit ?.

  mixed

  market

  traditional

  command

  30s
 • Q12

  Sa pagbuo ng produkto o serbisyo ay nakabatay kung anong input ang gagamitin. Maaaring gumamit ng teknolohiya o tradisyunal na paraan ng paggawa upang mabuo ang output. Anong katanungang pang ekonomiko ang nararapat dito?

  Ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin?

  Gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo?

  Paano gagawin ang produkto at serbisyo?

  Para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo?

  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod na sistemang pang-ekonomiya na nagpapahintulot sa pribadong pagmamay-ari ng kapital,pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo, at pangangasiwa ng mga gawain.?

  Market

  Mixed

  Traditional

  Command

  30s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod na sistemang pang-ekonomiya ito, hinahayaan ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit maaaring makialam ang pamahalaan sa usaping nauukol sa usaping pangkalikasan, katarungang panlipunan, at pagmamay-ari ng estado.?

  Market

  Traditional

  Command

  Mixed

  30s
 • Q15

  Ang market economy ay ginabayan ng malayang pamilihan na nilalahukan ng _________ na

  kumikilos ayon sa kanilang pansariling interes at makakuha ng malaking pakinabang.

  konsyumer

  prodyuser

  pamahalaan

  konsyumer at prodyuser

  30s

Teachers give this quiz to your class