placeholder image to represent content

Q1 ARALING PANLIPUNAN 9

Quiz by Julina Joy Berame Javier

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ang salitang ekonomiks ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia. Ano ang kahulugan ng salitang “nomos”?

  pamamahala

  pananagutan

  pagkontrol

  pagmamahal

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Bakit kailangang pag-aralan ang paglalaan ng pinagkukunang yaman para sa mga pangangailangan ng tao?

  Dahil ang pangangailangan ng tao ay walang katapusan samantalang limitado ang pinagkukunang-yaman.

  Dahil ang pinagkukunang-yaman ay sapat sa ating kagustuhan.

  Dahil ang pangangailangan ay bahagi ng buhay ng mga tao.

  Dahil ang pinagkukunang-yaman ay sapat lamang sa pangangailangan.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng tamang kaisipan tungkol sa kahulugan ng ekonomiks?

  Tumutukoy ito sa pamamahala ng mga pangangailangan ng tao at sa pangangasiwa ng kanyang pinagkukunang-yaman.

  Ang konsyumer lamang ang pangunahing pokus nito.

  Walang kinalaman ang pamahalaan sa pag-aaral nito.

  Galing sa salitang Latin ang salitang “ekonomiks”.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

   Ang salitang ekonomiks ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia. Ano ang kahulugan ng “oikos”?

  bayan

  bahay

  simbahan

  pamahalaan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ano ang tawag sa proseso ng pagsasakripisyo o pagpili ng isang bagay kapalit ng ibang bagay?

  opportunity cost

  incentive

  benefits

  trade off

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang maaaring mangyari kung hindi tama ang pagtugon natin sa ating

      pangangailangan at kagustuhan?

  Maaaring magresulta ito sa madaliang pagkagunaw ng mundo.

  Maaaring magresulta ito ng kakapusan.

  Maaaring magresulta ito ng digmaan.

  Maaaring magresulta ito ng pagbalik natin sa primitibong pamumuhay.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang isinakripisyong halaga ng isang bagay upang bigyang daan ang mas makabuluhang bagay.?

  opportunity cost

  benefits

  trade off

  incentive 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Bakit mahalaga ang isang matalinong desisyon?

  Upang masolusyunan lahat ng iyong problema.

  Upang maging mayaman.

  Upang hindi pagsisihan ang nagawang desisyon pagdating ng panahon

  Upang makapamuhay ng matiwasay.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ang command economy?

  pamahalaan

  prodyuser

  pamilihan

  konsyumer

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na sistema ng ekonomiya, ang konsyumer at prodyuser ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes?

  mixed

  traditional

  command

  market

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod na sistemang pang-ekonomiya na ito, ang anumang produkto na malilikha ay ipamamahagi ayon sa pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit ?.

  mixed

  market

  traditional

  command

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Sa pagbuo ng produkto o serbisyo ay nakabatay kung anong input ang gagamitin. Maaaring gumamit ng teknolohiya o tradisyunal na paraan ng paggawa upang mabuo ang output. Anong katanungang pang ekonomiko ang nararapat dito?

  Ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin?

  Gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo?

  Paano gagawin ang produkto at serbisyo?

  Para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo?

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod na sistemang pang-ekonomiya na nagpapahintulot sa pribadong pagmamay-ari ng kapital,pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo, at pangangasiwa ng mga gawain.?

  Market

  Mixed

  Traditional

  Command

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod na sistemang pang-ekonomiya ito, hinahayaan ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit maaaring makialam ang pamahalaan sa usaping nauukol sa usaping pangkalikasan, katarungang panlipunan, at pagmamay-ari ng estado.?

  Market

  Traditional

  Command

  Mixed

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang market economy ay ginabayan ng malayang pamilihan na nilalahukan ng _________ na

  kumikilos ayon sa kanilang pansariling interes at makakuha ng malaking pakinabang.

  konsyumer

  prodyuser

  pamahalaan

  konsyumer at prodyuser

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang kaalaman sa opportunity cost, trade-off, incentives at marginal thinking ay makatutulong sa iyo upang makabuo ng _________________.

  matalinong desisyon

  maayos na buhay

  magaling na katawan

  makabuluhang pagbabago

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Mahalaga at makabuluhan ang pag-aaral ng ekonomiks para sa mga kabataan. Ano sa palagay mo ang pinakamabuting maidudulot sa iyo ng pagkakaroon ng kaalaman sa ekonomiks?

  Maisasaulo ang mga konsepto sa ekonomiks upang madaling makapasa sa kolehiyo.

  Maaari kang magsilbing kritiko ng pamahalaan.

  Mapag-aaralan ang mga gawi, kilos, at siyentipikong pamamaraang makatutulong sa iyo sa

   pagdedesisyong pangkabuhayan ngayon at sa hinaharap.

  Magkaroon ka ng kakayahang makapagturo rin ng ekonomiks.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Ang kakapusan o scarcity ay maaaring umiral sa mga pinagkukunang yaman tulad ng yamang likas, yamang tao, at yamang kapital. Bakit nagkakaroon ng kakapusan sa mga ito?

  Dahil sa mga bagyo at iba pang uri ng kalamidad na pumipinsala sa mga pinagkukunang-yaman

  Dahil sa mga negosyanteng nagsasamantala at nagtatago ng mga produktong ibinebenta sa pamilihan

  Dahil likas na malawakan ang paggamit ng mga tao sa pinagkukunang yaman ng bansa

  Dahil limitado ang mga pinagkukunang yaman at walang katapusan ang pangangailangan

  at kagustuhan ng tao

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Kung ikaw ay isang taong rasyonal, ano ang dapat mong isaalang-alang sa paggawa ng desisyon?

  Kagustuhang desisyon

  Opportunity cost ng desisyon

  Tradisyon ng pamilya

  Dinadaluhang okasyon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng kahalagahan ng ekonomiks?

  Ito ang magpapayaman sa iyo.

  Maaari din itong humubog sa iyong pag-unawa, ugali, at gawi.

  Makakapagbigay ka ng makatuwirang opinyon.

  Ito ang magpapayaman sa iyo.

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class