Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang bawat pahayag sa ibaba ay mula sa mga patalastas na nabasa sa isang Facebook page.Ilagay sa tamang kategorya ang bawat patalastas, suriing mabuti kung ito ay may katotohanan o walang katotohanan.

  sorting://MAY KATOTOHANAN|Ang buong mundo ay apektado ng pandemya,Ang mga nurse at doctor ay nabibilang sa mga frontliners,Ang mga bata at matatanda ay pinagbabawalang lumabas dahil sa pandemya:WALANG KATOTOHANAN|Lahat ng tao ay nagsasaya dulot ng Covid19,Ang sakit na corona virus ay hindi nakahahawa

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang mga paraan sa pagtuklas ng katotohanan?

  multiplem://pagsangguni sa mga kinauukulan:pagbabasa ng diyaryo:pakikinig sa radyo:pagsasaliksik sa internet:panonood sa telibisyon

  pakikinig sa kapitbahay

  pagsangguni sa mga kalaro

  60s
 • Q3

    Nakikipag-away si Ador sa kaklase dahil iba ang pagkaintindi niya sa balitang narinig.

  Answer Image
  Answer Image
  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q4

  Inaalam ni Josie kung ang nagsabi ng balita ay taong mapagkakatiwalaan o hindi.

  Answer Image
  Answer Image
  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q5

   Sinusuri munang mabuti ni Jason ang narinig na balita kung ito ay tama o hindi.

  Answer Image
  Answer Image
  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q6

  Sinusuri munang mabuti ni Jason ang narinig na balita kung ito ay tama o hindi.

  Answer Image
  Answer Image
  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q7

   Pinapaniwalaan agad ni Lea ang narinig na balita kahit na ito ay walang basihan o ebidensya na makapagsasabing ito ay tama.

  Answer Image
  Answer Image
  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q8

  Paano mo maipapakita na ikaw ay mapanuri sa mga balitang naririnig sa radyo o paligid?

  Lahat ng nabanggit.

  Inalam agad kung totoo o hindi ang balitang naririnig.

  Nagtatanong sa kinauukulan kung totoo o hindi ang balita.

  Sinusuri nang mabuti kung totoo o hindi ang balitang narinig.

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q9

  Alin sa sumusunod na pahayag ang dapat mong tularan?

  Si Chessy na kulang ang binahaging balita.

  Si Tess na sinusuri ang balitang napakinggan bago ibinahagi.

  Si Rita na naniniwala agad sa mga balitang narinig.

  Si Razel na magaling mag- imbento ng mga walang katotohanang balita.

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan sa radyo?

  Iniwasan ko ang pakikinig ng mga balitang nakabubuti

  Naikumpara ko ang tama sa mali sa aking napakinggang balita.

  Hinahayaan kong makinig ang aking mga magulang ng balita

  Hindi ko bibigyang pansin ang mga napakinggang balita

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q11

  Nakikinig ng mabuti si Ara sa balita sa radyo upang malaman ang tamang paraan ng paglilinis ng katawan. Tama ba ang kanyang ginawa?

  Oo, upang masabihan si Ara ng kanyang mga kaklase na sobrang matalino.

  Hindi, dahil bata lamang si Ara.

  Hindi, dahil aksaya lamang ito sa panahon.

  Oo, dahil mahalaga na malaman ang tamang paraan ng paglilinis ng katawan.

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q12

  Pagkatapos marinig ni Tress ang balita mula sa kanyang kapitbahay tungkol sa COVID ay agad niya itong sinabi sa magulang upang malaman kung tama ba ang kanyang narinig. Anong katangian ang pinapakita niya?

  Mapanuri

  Maalahanin

  Matulungin

  Masayahin

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q13

  Kung ito ay makabubuti kanino man Mapanuri ako, kaya kong ______________ yan.

  scrambled://GAWIN

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q14

  Mga nakalap na impormasyon Sa radyo man o _____________

  scrambled://TELEBISYON

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q15

  Pagsangguni sa taong kinaukulan Nararapat gawin ng __________________

  scrambled://SINUMAN

  60s
  EsP4PKP- Ic-d – 24

Teachers give this quiz to your class