placeholder image to represent content

Q3 Assessment in EsP 7

Quiz by Aljhon Tamang

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 4 skills from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PB-IIIa-9.1
EsP7PS-IIb-5.3
EsP7PB-IIIc-10.2
EsP7PS-Ie-3.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Itoay nagmula sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao”.

  Kilos-loob                      

  Values

  Isip

  Birtud

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.1
 • Q2

  Ang mga hayop ay may taglay din na birtud. Ang pahayag ay ____.

  tama, sapagkat tulad ng tao ang hayop ay mayroon ding damdamin.

  mali, sapagkat hindi naman kayang mag-isip ng hayop.

  mali, sapagkat tao lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng isip at kilos-loob.

  tama, sapagkat lahat tayo ay nilikha ng Diyos.

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.1
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa Moral na Birtud?

  Katarungan 

  Pagtitimpi

  Katatagan

  Karunungan

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.1
 • Q4

  Ano ang pagkakaiba ng Intelektuwal at Moral na birtud?

  Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa isip ng tao samantalang ang Moral naBirtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao.

  walasa nabanggit

  Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao samantalangang  Moral na Birtud ay may kinalaman saisip ng tao.

  Ang Intelektuwal na Birtud ay nagbabago samantalang ang Moral na Birtud ay hindi    nagbabago.

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.1
 • Q5

  Bilang tao, ano ang kasanayan na dapat nating makamit upang mahubog ang mga birtud naating taglay?

  Pagpapaunlad sa kilos-loob

  Pagpapaunlad sa isip

  Wala sa nabanggit

  Pagpapaunlad sa isip at kilos-loob

  30s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa katangian ng gawi o habit?

  Lahat ng nabanggit

  Ang gawi o habit ay bunga ng pagsusumikap ng isang tao.

  Ang gawi o habit ay tinatawag din na nakasanayang kilos.

  Ang gawi o habit ay hindi agad agad na mawawala sa isang tao.

  30s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q7

  Ang isang sanggol ay mayroon ng taglay na birtud sa kaniyang kapanganakan. Angpahayag ay _____.

  Tama, sapagkat ito ay biyaya na galing sa Diyos.

  Tama, sapagkat ito’y minana niya sa kaniyang mga magulang.

  Mali, sapagkat hindi ito namamana.

  Mali, sapagkat ito ay maari lamang mahubog sa atingpagtanda at mga karanasan.

  30s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q8

  Isa sa mga gawa o hakbang sa pagtatakda ng mithiin ay ang pagkakaroon ng tuon sanais nating  maabot, may kasiguraduhan atpinag-iisipan.

  Naaabot o Attainable

  Nakasulat o Measurable

  Angkop o Relevant

  Tiyak o Specific

  30s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q9

  Ito ang pinakapakay ng iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simplengpananalita, ito ang hinahangad mong mangyari sa iyong buhay sa hinaharap.

  Pagpapahalaga

  Mithiin

  Hilig

  Kakayahan

  30s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q10

  Ito ang kadahilanan kung kaya ang isang bagay o ideya ay maging kanais- nais,kaiga-igaya, kahanga-hanga o kapaki-pakinabang. Mga motibo upang piliin angisang hakbangin o pasya (Hall 1073).

  Hilig

  Kakayahan

  Mithiin

  Pagpapahalaga

  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
 • Q11

  Sa kabilang dako, ito ay kalakasan (“power” o mas akma, “intellectual power”)upang mas makagawa ng mas pambihirang bagay tulad ng sa musik at sining. Ito aylikas na taglayng isang tao dahil na rin sa intellect o kakayahang mag-isip.

  Hilig

  Kakayahan

  Pagpapahalaga

  Mithiin

  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
 • Q12

  Ito ay preperensya sa mga uri ng gawain. Ito ang naggaganyak sa iyo na kumilos atgumawa.

  Pagpapahalaga

  Mithiin

  Kakayahan

  Hilig

  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
 • Q13

  Ito ay preperensiya sa mga particular na gawain. Ito anggumaganyak sa iyo upang kumilos o gumawa.

  Kakayahan

  Pagpapahalaga

  Hilig

  Mithiin

  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
 • Q14

  Ito ay tinataglay ng tao dahil na rin sa kanyang “intellectual power.”

  Kakayahan

  Hilig

  Mithiin

  Pagpapahalaga

  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
 • Q15

  Siyang nagiging dahilan upang ang isang bagay o ideya ay maging kaiga-igaya,kahanga-hanga o kapakipakinabang. Ito rin ang motibo upang piliin ang isanghakbangin o pasya. (Hall 1973 )

  Hilig

  Pagpapahalaga

  Mithiin

  Kakayahan

  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2

Teachers give this quiz to your class