placeholder image to represent content

Q3_EsP SUMMATIVE TEST

Quiz by Girly Daguitan

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 16 skills from
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP10PB-IIIb-9.3
EsP10PB-IIIc-10.1
EsP10PB-IIIc-10.2
EsP10PB-IIId-10.3
EsP10PB-IIId-10.4
EsP10PB-IIIe-11.1
EsP10PB-IIIf-11.4
EsP10PB-IIIe-11.2
EsP10PB-IIIg-12.1
EsP10PB-IIIg-12.2
EsP10PB-IIIb-9.4
EsP10PB-IIIh-12.4
EsP10PB-IIIh-12.3
EsP10PB-IIIa-9.1
EsP10PB-IIIa-9.2
EsP10PB-IIIf-11.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ito ang nag- uudyok sa iyo upang ikaw ay maglingkod sa kapwa ng walang hinihinging kapalit.

  Pagmamahal

  Katarungan

  Paggalang

  Dignidad

  30s
  EsP10PB-IIIb-9.3
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa paggalang at pagmamahal mula sa kanyang kapwa. Ito ay dahil sa kanyang taglay na___________.

  Dignidad

  Katarungan

  Paggalang

  Pagmamahal

  30s
  EsP10PB-IIIb-9.3
  Edit
  Delete
 • Q3

  3. "Gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin nila sa'yo." Ang kasabihang ito ayon sa___________.

  Mosias 4:16-24

  1 Corinto 13:4-8

  Golden Rule

  Wala sa nabanggit

  30s
  EsP10PB-IIIb-9.3
  Edit
  Delete
 • Q4

  4. Pagbibigay ng katapusan sa hirap na dulot ng isang malubhang karamdaman sa pamamagitan ng lethal injection.

  Alkoholismo

  Aborsyon

  Hazing

  Euthanasia

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.1
  Edit
  Delete
 • Q5

  5. Ritwal na pinagdaraanan ng mga bagong kasapi bago tanggapin sa ilang fraternity.

  Hazing

  Alkoholismo

  Euthanasia

  Aborsyon

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.1
  Edit
  Delete
 • Q6

  6. Pagpapalaglag ng sanggol sa sinapupunan

  Hazing

  Alkoholismo

  Aborsyon

  Euthanasia

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q7

  7. Parusang ipinapataw ng ilang bansa sa mga nakagawa ng karumal- dumal na krimen sa kanilang lipunan.

  Suicide

  Extrajudicial killing

  Death Penalty

  Racism

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.1
  Edit
  Delete
 • Q8

  8. Pagpatay sa mga taong pinaghihinalaang kasangkot sa mga gawaing ilegal

  Death Penalty

  Racism

  Suicide

  Extrajudicial killing

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q9

  9. “Ang kabanalan ng buhay ay maiuugnay sa kapangyarihan ng Diyos bilang Dakilang Manlilikha.” Ano ang kahulugan ng pahayag?

  Ang buhay ay sagrado dahil ito ay kaloob mula sa Diyos.

  Sagrado ang buhay dahil sa kapangyarihang taglay ng Diyos.

  Sagrado ang buhay dahil sa pagiging manlilikha ng Diyos.

  Ang buhay ay banal dahil sa kaugnayan natin sa Diyos.

  30s
  EsP10PB-IIId-10.3
  Edit
  Delete
 • Q10

  10. Saan nagmumula ang ating pagkakapantay-pantay bilang tao?

  sa pagkakaroon natin ng buhay

  sa paglikha ng Diyos sa atin ayon sa Kanyang wangis

  sa pagkakaroon natin ng mga kakayahan, talento at karapatan

  sa kapangyarihan ng Diyos

  30s
  EsP10PB-IIId-10.3
  Edit
  Delete
 • Q11

  11. Ang katawan ay pisikal na dimensyon ng buhay na kaloob ng Diyos sa tao kaya’t mahalagang ito ay pangalagaan upang:

  magawa nito ang angkop na gawain sa kanyang panahon

  mapanatili ang kalakasan at kasiglahan nito habambuhay.

  maging kaaya-aya ito sa paningin ng kapwa tao

  malampasan ang mga kahinaang taglay nito.

  30s
  EsP10PB-IIId-10.3
  Edit
  Delete
 • Q12

  12. Ano ang pinakamabuting paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay na handog ng Diyos sa atin?

  Iwasan ang mga bisyong sisira sa kalusugan at buhay.

  Pangalagaan ang sarili at gamitin ang buhay sa paglilingkod sa kapwa.

  Maging health conscious at itaguyod ang malusog na istilo ng pamumuhay.

  Mag-alay tuwina ng panalangin ng pasasalamat sa Diyos.

  30s
  EsP10PB-IIId-10.4
  Edit
  Delete
 • Q13

  13. Ano ang kahulugan ng “pater” na pinagmulan ng salitang patriyotismo?

  pinagmulan o pinanggalingan

  pinagkopyahan at pinagbasehan

  kabayanihan at katapangan

  katatagan at kasipagan

  30s
  EsP10PB-IIIe-11.1
  Edit
  Delete
 • Q14

  14. Ang ________________ ay tumutukoy sa mga ideolohiyang pagkamakabayan at damdaming bumibigkas sa isang tao at sa iba pang may pagkakaparehong wika, kultura, at mga kaugalian o tradisyon.

  patriyotismo

  nasyonalismo

  katarungan

  kalayaan

  30s
  EsP10PB-IIIe-11.1
  Edit
  Delete
 • Q15

  15. Ang sumusunod ay mga pagpapahalaga na indikasyon ng pagmamahal sa bayan maliban sa:

  Pagsulong sa kabutihang panlahat

  Laging inuuna ang pansariling kapakanan

  Pagpapahalaga sa buhay

  Pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa

  30s
  EsP10PB-IIIf-11.4
  Edit
  Delete
 • Q16

  16. Alin ang hindi angkop na kilos ng nagmamahal sa bayan?

  Pagiging tapat sa sarili, sa kapwa, at sa gawain sa lahat ng pagkakataon.

  Pagsisikap makamit ang mga pangarap para guminhawa ang sariling pamilya.

  Pag-awit ng Pambansang Awit nang may paggalang at dignidad.

  Paggawa ng paraan upang makatulong sa mga suliranin ng bansa.

  30s
  EsP10PB-IIIe-11.2
  Edit
  Delete
 • Q17

  17. Bakit mahalagang mahalin natin ang ating bayan?

  Nakilala tayo ng mundo dahil sa talino at angking kagalingan na hinubog sa ating bayang sinilangan.

  Dito tinatanggap at iniingatan natin ang ating mga mahal sa buhay upang hubugin ang ating mga kakayahan.

  Biyaya ng Diyos ang pagkalooban tayo ng lipunang kinabibilangan at pamayanang matitirahan.

  Utang natin sa ating bayang sinilangan ang ating kalayaan at pagkakataong hubugin ang ating pagkatao.

  30s
  EsP10PB-IIIe-11.1
  Edit
  Delete
 • Q18

  18. Ang patuloy na pagtaas ng temperatura bunga ng pagdami ng tinatawag na green house gases lalo na ng carbon dioxide sa ating atmospera.

  Climate Change

  Weather

  Temperature

  Global Warming

  30s
  EsP10PB-IIIg-12.1
  Edit
  Delete
 • Q19

  19. Ang malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na nakaaapekto sa panahon na nagdudulot nang matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima.

  Climate Change

  Weather

  Temperature

  Global Warming

  30s
  EsP10PB-IIIg-12.1
  Edit
  Delete
 • Q20

  20. Tumutukoy ito sa pag-uugali ng tao at mga kilos na nagpapakita nang labis na pagpapahalaga na kumita ng pera o pagmamahal sa mga materyal na bagay sa halip na ibang mga pagpapahalaga.

  Komersyalismo

  Wala sa mga nabanggit

  Urbanisasyon

  Pagkamakasarili

  30s
  EsP10PB-IIIg-12.2
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class