Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ito ang nag- uudyok sa iyo upang ikaw ay maglingkod sa kapwa ng walang hinihinging kapalit.

  Pagmamahal

  Katarungan

  Paggalang

  Dignidad

  30s
  EsP10PB-IIIb-9.3
 • Q2

  2. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa paggalang at pagmamahal mula sa kanyang kapwa. Ito ay dahil sa kanyang taglay na___________.

  Dignidad

  Katarungan

  Paggalang

  Pagmamahal

  30s
  EsP10PB-IIIb-9.3
 • Q3

  3. "Gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin nila sa'yo." Ang kasabihang ito ayon sa___________.

  Mosias 4:16-24

  1 Corinto 13:4-8

  Golden Rule

  Wala sa nabanggit

  30s
  EsP10PB-IIIb-9.3
 • Q4

  4. Pagbibigay ng katapusan sa hirap na dulot ng isang malubhang karamdaman sa pamamagitan ng lethal injection.

  Alkoholismo

  Aborsyon

  Hazing

  Euthanasia

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.1
 • Q5

  5. Ritwal na pinagdaraanan ng mga bagong kasapi bago tanggapin sa ilang fraternity.

  Hazing

  Alkoholismo

  Euthanasia

  Aborsyon

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.1
 • Q6

  6. Pagpapalaglag ng sanggol sa sinapupunan

  Hazing

  Alkoholismo

  Aborsyon

  Euthanasia

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.2
 • Q7

  7. Parusang ipinapataw ng ilang bansa sa mga nakagawa ng karumal- dumal na krimen sa kanilang lipunan.

  Suicide

  Extrajudicial killing

  Death Penalty

  Racism

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.1
 • Q8

  8. Pagpatay sa mga taong pinaghihinalaang kasangkot sa mga gawaing ilegal

  Death Penalty

  Racism

  Suicide

  Extrajudicial killing

  30s
  EsP10PB-IIIc-10.2
 • Q9

  9. “Ang kabanalan ng buhay ay maiuugnay sa kapangyarihan ng Diyos bilang Dakilang Manlilikha.” Ano ang kahulugan ng pahayag?

  Ang buhay ay sagrado dahil ito ay kaloob mula sa Diyos.

  Sagrado ang buhay dahil sa kapangyarihang taglay ng Diyos.

  Sagrado ang buhay dahil sa pagiging manlilikha ng Diyos.

  Ang buhay ay banal dahil sa kaugnayan natin sa Diyos.

  30s
  EsP10PB-IIId-10.3
 • Q10

  10. Saan nagmumula ang ating pagkakapantay-pantay bilang tao?

  sa pagkakaroon natin ng buhay

  sa paglikha ng Diyos sa atin ayon sa Kanyang wangis

  sa pagkakaroon natin ng mga kakayahan, talento at karapatan

  sa kapangyarihan ng Diyos

  30s
  EsP10PB-IIId-10.3
 • Q11

  11. Ang katawan ay pisikal na dimensyon ng buhay na kaloob ng Diyos sa tao kaya’t mahalagang ito ay pangalagaan upang:

  magawa nito ang angkop na gawain sa kanyang panahon

  mapanatili ang kalakasan at kasiglahan nito habambuhay.

  maging kaaya-aya ito sa paningin ng kapwa tao

  malampasan ang mga kahinaang taglay nito.

  30s
  EsP10PB-IIId-10.3
 • Q12

  12. Ano ang pinakamabuting paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay na handog ng Diyos sa atin?

  Iwasan ang mga bisyong sisira sa kalusugan at buhay.

  Pangalagaan ang sarili at gamitin ang buhay sa paglilingkod sa kapwa.

  Maging health conscious at itaguyod ang malusog na istilo ng pamumuhay.

  Mag-alay tuwina ng panalangin ng pasasalamat sa Diyos.

  30s
  EsP10PB-IIId-10.4
 • Q13

  13. Ano ang kahulugan ng “pater” na pinagmulan ng salitang patriyotismo?

  pinagmulan o pinanggalingan

  pinagkopyahan at pinagbasehan

  kabayanihan at katapangan

  katatagan at kasipagan

  30s
  EsP10PB-IIIe-11.1
 • Q14

  14. Ang ________________ ay tumutukoy sa mga ideolohiyang pagkamakabayan at damdaming bumibigkas sa isang tao at sa iba pang may pagkakaparehong wika, kultura, at mga kaugalian o tradisyon.

  patriyotismo

  nasyonalismo

  katarungan

  kalayaan

  30s
  EsP10PB-IIIe-11.1
 • Q15

  15. Ang sumusunod ay mga pagpapahalaga na indikasyon ng pagmamahal sa bayan maliban sa:

  Pagsulong sa kabutihang panlahat

  Laging inuuna ang pansariling kapakanan

  Pagpapahalaga sa buhay

  Pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa

  30s
  EsP10PB-IIIf-11.4

Teachers give this quiz to your class