Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga isda, hipon at perlas ay mga likas na yaman ng ating bansa. Anong kapakinabangangpang ekonomiko ang mga ito?

  Pakinabang sa Turismo at Enerhiya

  Pakinabang saEnerhiya

  Pakinabang sa Kalakal at Produkto

  Pakinabang sa Turismo

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q2

  Anong kapakinabanganang makukuha mula sa Talon ng Maria Cristina?

  Pakinabang saEnerhiya

  Pakinabang sa Kalakal at Produkto

  Pakinabang sa Kalakal at Enerhiya

  Pakinabang sa Turismo at Produkto

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q3

  . Alin sa sumusunod na likas yaman ang may pakinabang sa Produkto at Kalakal.

  mais, isda, BulkangMayon

  mais, tubo, manok

    gusali, pabrika, paaralan

  dagat, bundok,kalabaw

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q4

  Likas na yaman ding maituturing ang mga magagandang tanawin sa bansa. Anong kapakinabangang pang ekonomikoang mga ito?

  Pakinabang sa Kalakal at Produkto

  Pakinabang saEnerhiya

  Pakinabang sa Turismoat Enerhiya

  Pakinabang sa Turismo

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q5

  Ang Bulkang Taal, Bulkang Mayon at Chocolate Hills ay likas na yaman na may__

  Pakinabang sa Kalakalat Produkto

  Pakinabang saTurismo

  Pakinabang sa Turismo at Enerhiya

  Pakinabang saEnerhiya

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q6

  Bakit mahalaga ang mga kabataan sa pangangasiwa at pangangalaga ng likas na yaman?

  Sila ang mangunguna sa kampanya at pagtataguyod ng pangangalaga

                    ng likas nayaman upang may magamit pa sila sa darating na panahon.

  Mas higit silang nakakarami upang maipalaganap ang kaalaman sa

                        makabagong paraan.

  Sila ang mga may mataas na kaalaman sa pagpapalaganap ng

                      kaalaman sateknolohiya.

  Malalakas at matitibay ang pangangatawan sa gawaing pisikal.

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q7

  Paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang mga mayayabong at

              malalaking puno sa kagubatan?

  Nagpapaganda ito ngkapaligiran at napapanatili ng malinis na hangin.

  Ang mga ugat ng puno ang sumisipsip upang mapigilan ang pagbaha lalo

                   na sa mababanglugar.

  Mainam ito bilang silungan ng mga hayop

  Nakatutulong ang mga ito sa produksyon ng iba’t ibang kagamitan at

                    pagtatayo ngmga bahay at gusali.

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q8

  Isa sa iyong natutuhan ay ang muling paggamit ng mga patapong bagay, ano ang maari mong magawa sa naipon mong bote?

  Ibigay ito sa taong nangangalakal at maipagbili nila.

  Maari itong kulayan at gawing lagayan ng mga halaman upang makadagdag sa kagandahan ng paligid.

  Gamitin mo ito bilang lagayan ng tubig.

  Ihanda ang mga ito sa nalalapit na proyekto para sa Pasko.

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q9

  Bakit mabuti na gamitin ang mga lambat na may katamtamang butas sa pangingisda?

  Mabuting gamitin ito sa dahilang hindi mahuhuli ang mga maliliit pang

                      mga isda o itlog nito at patuloy pa sa pagdami.

  Makatutulong ito namapagaan ang gawain ng mga mangingisda.

  Mas marami ang nahuhuli sa ganitong uri ng lambat.

  Mas magaan itogamitin sa paghuli ng mga isda.

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q10

  May nahuling ibon na napakaganda ang iyong mga kalaro, ano ang iyong imumungkahi? 

  Ipagbigay alam ito sa may kapangyarihan na may kaugnayan sa pagaalaga ng mga hayop.

  Ikaw na lang ang mag-alaga upang mabigyan mo ito ng sapat na pangangailangan.

  Ipagbili ito sa mga mahilig mag-alaga ng ibon.  

   Iuwi at alagaan ang nahuling ibon.

  30s
  AP4AABIg-h-10
 • Q11

  Madalas kang utusan ng iyong ina na magwalis ng mga tuyong dahon. Ano ang maari mong gawin sa mga ito upang hindi makasagabal at makadagdagsa mga itatapon na basura?

   

  Sunugin agad ang mga ito atilagay sa isang lalagyan.

  Ilagay sa isang lalagyan athintayin na kunin ng mga basurero.

  Ilagay sa isang lalagyan namay lupa o ibaon upang magsilbing itong

  pataba.

  Hayaan na lamang ito sa ilalim ng mga puno.

  30s
  AP4LKE- IIe-6
 • Q12

  Bakit itinuturing na isang mabisang paraan ng pangangasiwa ng likas na yaman ang pagtatanim ng mga punongkahoy at iba pang pananim?

                

  Tumutulong ito upang makaiwas sa mga pagbaha at pagkaguho ng mga

                      lupa at nagsisilbi itong tagasipsip ng mga tubig.

  Nakapagbibigayganda at sigla ito sa ating kapaligiran.

  Nagsisilbi itong kanlungan o tahanan ng mga ibon.

  Nakatutulongito sa pangangailangan ng mga tao sa araw-araw.

  30s
  AP4LKE- IIe-6
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang mabisang paraan upang mapanatiling ligtas ang mga mababangis na hayop at ligaw na mga halaman?

              

  Dalhin samalalaking hardin ang mga halaman upang magsilbing

                       tanawin atatraksyon sa mga tao.

  Ikulong angmga hayop upang hindi makapaminsala sa kapaligiran.

  Dalhin ang mga mababangis na hayop at ligaw na mga halaman sa mga

                      sentrong kanlungan para manatiling ligtas .

  Dalhin sila sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan

                       ng sapat napagkalinga ang mga  hayop.

  30s
  AP4LKE- IIe-6
 • Q14

  Bakit dapat alagaan ang ating mga likas na yaman?

              

  Nagpapatibayng magandang ugnayan sa mga karatig bansa natin.

  Dito nakasalalay ang kaunlaran ng bansa.

  Nakakatulongsa mga hayop at halaman ang kagandahan ng likas na

                        yaman.

  Nakahihikayatito ng turismo sa iba’t ibang lugar.

  30s
  AP4LKE- IIe-6
 • Q15

  Bilang isang simpleng mag-aaral paano mo pangangalagaan ang ating

                 kapaligiran?

                 

  Pag-ingatan ang mga anyong lupa at patabain ito.

  Panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran.

  Pangalagaan ang mga lugar pampubliko.

  Magtanim at alagaan ang mga puno.

  30s
  AP4LKE- IIe-6

Teachers give this quiz to your class