Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang Kabutihang Panlahat?

  Kabutihan ng mga pangkat na kasapi ng lipunan

  Kabutihan ng lipunan na nararapat na bumalik sa lahat ng kasapi nito

  Kabutihan ng lahat ng tao

  Kabutihan ng bawat indibidwal na kasapi ng lipunan

  30s
  EsP9PL-Ia-1.1
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang Elemento ng Kabutihang Panlahat?

  multiplem://Ang paggalang sa indibidwal na tao:Ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng lahat:Ang Kapayapaan

  Katiwasayan

  30s
  EsP9PL-Ia-1.1
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng Prinsipyo ng Pagkakaisa?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EsP9PL-Ic-2.2
 • Q4

  Ano ang tunay na layunin ng lipunan?

  scrambled://Kabutihang Panlahat

  30s
  EsP9PL-Ia-1.1
 • Q5

  Nagsusumikap ang lipunang pang-ekonomiya na pangasiwaan ang mag yaman ng bayan ayon sa wasto at angkop na pangangailangan ng bawat indibidwal.

  boolean://true

  30s
  EsP9PL-If-3.3
 • Q6

  Pangkatin ang mga pangungusap sa ibaba. Ilagay sa salitang DAPAT kung ang paggawa ay nararapat at HINDI  DAPAT kapag hindi.

  sorting://Dapat|Pagpapatayo ng ligtas na tirahan para sa mga informal settlersatmga nakatira sa bangketa,Pagbabahagi ng sariling imbensiyon sa social media upang himukin ang mga tao na maging maparaan:Hindi Dapat|Matagal ng nagnenegosyo ngunit hindi kumukuha g lisensya dahil gustong makaiwas sa pagbabayad ng buwis,Ginagamit ang oras ng trabaho sa tsismis dahil hindi naman nakamonitor ang kaniyang boss

  30s
  EsP9TT-IIe-7.2
 • Q7

  Ayusin ang mga sumusunod na kraytirya na dapat sundin upang makagawa ng konkretong hakbangin sa tatahakin mo sa buhay.

  ordering://Smart|1,Measurable|2,Attainable|3,Realistic|4,Time Bound|5

  30s
  EsP9PK-IVc-14.2
 • Q8

  Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad.

  freetext://Kasipagan

  30s
  EsP9KP-IIIe-12.1

Teachers give this quiz to your class