placeholder image to represent content

SISTEMANG PANG-EKONOMIYA(module3-multiple choice)

Quiz by RAQUEL VIGILIA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa kagustuhan ng mga mamimili ang paggawa ng mga produkto at serbisyo.

  Mixed Economy

  Market Economy

  Command Economy

  Traditonal Economy

  30s
 • Q2

  Ano ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng ibat-ibang yunit pang-ekonomiya upang makatugon sa suliraning pangkabuhayan ng isang lipunan?

  Produksyon

  Alokasyon

  Distribusyon

  Sistemang Pang-ekonomiya

  30s
 • Q3

  Sa ilalim ng mixed economy, kaninong desisyon nakasalalay kung anong produkto at serbisyo ang lilikhain?

  Konsyumer

  Prodyuser

  Pamilihan

  Pamahalaan

  30s
 • Q4

  Sa loob ng pamilihan, kailangan ng instrumento sa pagtakda kung gaano karami ang bibilhin ng mga mamimili at gaano karami ang malilikhang mga produkto at serbisyo ng mga prodyuser. Alin sa mga sumusunod ang nagsisilbing instrumento ng konsyumer at prodyuser?

  Pamilihan

  Presyo

  Pagpapalitan

  Produkto

  30s
 • Q5

  Alin sa sumusunod na mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagiging tradisyonal na ekonomiya

  Ang mga kalalakihan at kababaihan ay kumikilos alinsunod sa kanyang personal na interes.

  Ang bawat pamilya ay may kalayaang makabili ng produkto batay sa salapi nito.

  Ang mga kalalakihan ay maaaring makapamili ng kanilang nais na pasukang trabaho.

  Ang mga pagkain ay ibinibigay ng kalalakihang nangangaso at kababaihang nagtatanim.

  30s
 • Q6

  Kung ikaw ay kabilang sa sistemang market economy, alin sa sumusunod and iyong gampanin bilang kasapi ng sistemang ito?

  Ang iyong katungkulan sa ekonomiya ay nagmula sa utos ng pamahalaan batay sa plano?

  Sama-sama ninyong isasagawa ang mga gawain at pakinabang sa pinagkukunang-yaman.

  Mayroon kayong economic-freedom ngunit may kontrol pa rin ang pamahalaan sa iilang gawain.

  Malaya kang kumikilos ayon sa sariling interes nang walang pakikialam ng pamahalaan.

  30s
 • Q7

  Ang bawat lipunan ay may sistemang pang-ekonomiya na sinusunod. Bakit mahalagang magkaroon ng sistemang pang-ekonomiya ang isang lipunan?

  Upang mapakinabangan ng ilang tao ang mga malillikhang kalakal o serbisyo.

  Upang magamit ang iba pang mga pamamaraang panteknolohiya sa pagbuo ng mga produkto at serbisyo.

  Upang makapamili ng mga bagay na mahalaga lamang sa paglikha ng kalakal at serbisyo.

  Upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksiyon, distribusyon at alokayson ng mga produkto at serbisyo.

  30s
 • Q8

  Napakaraming desisyon ang nagaganap sa market economy. Paano napapanatili ang kaayusan sa loob nito?

  . Ang ibat-ibang uri ng transaksiyon o pagitan ng nagtitinda at mamimili, naitatakda ang halaga o presyo ng isang kalakal o serbisyo.

  Mas maraming malilikhang produkto ang konsyumer kung kaaya-aya ang presyo.

  Pinipili lamang ng mga prodyuser ang mga produktong dinadala nila sa pamilihan.

  Ang presyo ang nagsisilbing pambalanse ng konsyumer at prodyuser sa loob ng pamilihan.

  30s
 • Q9

  Bawat sistemang pang-ekonomiya ay may ginagawang pagpapasya sa produksiyon. Paano natutukoy ng pamahalaan ang inaasahang produksiyon sa command economy? pasya sa produksiyon. Paano natutukoy ng pamahalaan ang inaasahang produksiyon sa command economy?

  Pagkakaroon ng maayos na pangangasiwa ng mga produkto at serbisyo.

  Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng desentralisadong desisyon o plano.

  Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiyak na plano.

  Tamang pagtatakda ng presyo sa pamilihan

  30s
 • Q10

  Paano nakatutulong ang sistemang pang-ekonomiya sa pamamahagi ng mga pangangailangan ng bawat mamamayan ng isang bansa?

  Tinitiyak nito na miapamamahagi ang mga pinagkukunang-yaman sa mga tunay na nangangailangan.

  Tinitiyak nito ang prayoridad na mabigyan ang lahat ng tao sa kanilang mga pangangailangan.

  . Tinitiyak nito na makamit ng mga mamamayan ng bansa ang kasaganaan sa buhay.

  Tinitiyak nito na magkakaroon ng maayos na alokayson upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan.

  30s

Teachers give this quiz to your class