placeholder image to represent content

stpm sem 3

Quiz by shidah buge

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1

  konsep wacana yang manakah yang betul?

  satuan fikiran yang disusun secara berturutan melebihi batas ayat

  satu satuan bahasa yang lengkap, yang hanya meliputi dialog, perenggan dan bab

  satu satuan bahasa yang kompleks bagi menyampaikan idea

  terdiri daripada unsur linguistik yang mengandungi perkembangan fikiran yang kompleks

  30s
 • Q2

  yang manakah pernyataan yang menepati konsep pragmatik?

  kajian linguistik tentang perubahan makna kosa kata dalam ayat

  kajian linguistik yang berkaitan dengan hubungan anatara perkataan dengan banda yang dirujuk atau yang dimaksudkan

  kajian linguistik yang berkaitan dengan makna yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu

  kajian lingusitik yang berkaitan dengan perubahan makna yang wujud pada peringkat nahuan lagi.

  30s
 • Q3

  yang manakah konsep pragmatik

  kajian makna kata, frasa dan ayat dalam sesuatu  bahasa

  kajian makna kata dan frasa  berdasarkan fungsi ayat

  kajian makna ujaran berdasarkan konteks budaya masyarakat

  kajian makna berdasarkan stuktur ayat

  30s
 • Q4

  ayat yang manakah yang mengandungi ragam bahasa tempelak?

  sekadar pakai motor kapcai, mana boleh sampai dalam sehari.

  alah, muka macam kau, pinggan tak retak, nasi tak dingin.

  dulu kau kata kau boleh untung besar, sekarang rugi yang kau dapat

  semalam kau minta 10rm, hari ni kau minta 10rm lagi

  30s
 • Q5

  pernyataan yang manakah yang benar tentang kiasan melarat?

  kiasan yang dikaitkan dengan benda lain kerana benda tersebut mempunyai persamaan dengan hal yang hendak dikiaskan

  kiasan yang menyimpang daripada maksud asal kata tersebut.

  kiasan yang melangkah satu tingkat daripada perkara yang sebenar.

  kiasan yang digunakan untuk memperkatakan sesuatu yang kurang elok jika disebut secara terus terang

  30s
 • Q6

  kesantunan berbahasa seseorang dapat dinilai  berdasarkan perkara yang berikut kecuali

  kegramatisan ayat dalam percakapan

  intonasi dalam pertuturan

  penggunaan bentuk sapaan

  pemilihan kata ganti nama orang diri yang pertama

  30s
 • Q7

  rujukan hormat yang manakah yang tidak tepat

  tuan yang terutama : duta besar

  yang berhormat : senator

  duli yang maha mulia : raja yang memerintah

  yang amat berhormat : yang dipertua negeri

  30s
 • Q8

  yang manakah kata yang kedua-duanya merupakan homograf

  bela, serak

  perang, berang

  rejam, kejam

  sejak, sepak

  30s
 • Q9

  pernyataan yang manakah benar tentang konsep, perkataan dan rujukan

  hubungan anatar konsep dengan perkataan bersifat langsung

  hubungan antara konsep dengan rujukan bersifat tidak langsung

  hubungan antara perkataan dengan rujukan bersifat langsung

  hubungan anatara konsep, perkataan dan rujukan bersifat tidak langsung

  30s
 • Q10

  yang berikut ialah ciri bahasa formal, kecuali

  ayat yang gramatis

  imbuhan yang tepat

  pembendaharaan kata yang pelbagai

  bahasa yang kreatif

  30s
 • Q11

  tautan dalam sesebuah wacana digambarkan menerusi aspek yang berikut, kecuali

  keserasian hubungan antara unsur linguistik

  runtutan idea

  jalinan perkataan, frasa atau ayat

  penanda kohesi

  30s

Teachers give this quiz to your class