Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Ang kababaihan ang kadalasang nangangasiwa sa loob ng tahanan samantalang ang kalalakihan ang karaniwang naghahanapbuhay para sa pamilya. Ito ay naglalarawan ng _______.

  Sex

  Gender role

  Gender

  Sexual Orienation

  60s
  AP10-1-N1
 • Q2

  Ang bawat tao ay may kakayahang magmahal at makaramdan ng atraksyon sa isang taong kabilang sa ibang kasarian, o sa kaparehong kasarian o di kaya naman sa parehong kasarian. Ito ay tumutukoy sa______.

  Sex

  Sexual Orientation

  Gender

  Gender Identity

  60s
  AP10-1-N1
 • Q3

  Ang mga magulang ni Lucas ay di na nagulat ng magpaopera ito upang maging mukhang babae. Sa sitwasyong ito tanggap ng mga magulang ni Lucas ang kanyang ___________

  Gender Expression

  Gender

  Sexual Orientation

  Gender Identity

  60s
  AP10-1-N1
 • Q4

  Ang pasasagawa ng Female Genital Mutilation sa mga kababaihan ay isang maliwanag na paglabag sa karapatan ng kababaihan dahil _____________.

  hindi ito isinasagawa sa lahat ng babae

  wala itong benepisyong medical

  ito ay isang uri ng karahasang na maaring magdulot ng kapahamakan

  ito ay pumipigil sa kanilang kagustuhang mag-asawa ng maaga

  60s
  AP10-1-N1
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi angkop na paglalarawan sa kalagayan ng mga kababaihan noon?

  Sa pagdating ng mga Hapones nakaranas ng higit na karahasan ang mga kababaihan.

  Noon pa man namamalas na ang kalayaan ng mga kababaihan upang maipahayag ang kanilang saloobin.

  Ang kababaihan ay nabigyan ng karapatang bumoto at mahalal sa panahon ng mga Amerikano.

  Ang mga kababaihan noon ang tanging tagapangasiwa sa mga gawaing bahay.

  60s
  AP10-1-N1
 • Q6

  Ang primitibong pangkat sa Papua New Guinea ay magkakaiba ang katangian at tungkulin ng mga babae at lalaki, ito ay dahil sa mga sumusunod na kadahilanan maliban sa, ________________

  iba’t iba ang paniniwala ng bawat lipunan

  lipunan ang nagtatakda ng gampanin ng bawat kasarian

  iba’t iba ang lokasyon nila

  iba’t iba ang kaugalian na sinusunod nila

  60s
  AP10-1-N1
 • Q7

  Sinasabing ang paglaganap ng kaisipan tungkol sa LGBT sa Pilipinas ay dahil sa mga nailathalang akda na tumatalakay sa homosekswalidad, nangangahulugan na dahil sa mga akdang ito ay ____.

  naging matapang ang mga Pilipinong homosekswal

  Maraming Pilipino ang namulat ang kaisipan tungkol sa konsepto ng sekswalidad.

  natutunan nila ang tungkol sa iba’t ibang sekswalidad

  Maraming Pilipino ang natutong magbasa kayat naunawaan nila ang mga homosekswal.

  60s
  AP10-1-N1
 • Q8

  Noon, kapag ang lalaki ay nais makipaghiwalay maaari niyang bawiin ang kanyang mga binigay samantalang kapag ang babae ang hihiwalay ay wala siyang makukuha. Ang kaugaliang ito ay nagpapakita ng _________.

  di pantay na karapatan ng babae at lalaki

  mas pinahahalagahan ang kalalakihan sa lipunan

  di tamaang hatian ng mga ari-arian ng babae at lalaki

  kawalan ng sapat na kaalaman sa batas

  60s
  AP10-1-N1
 • Q9

  Ang pagsasagawa ng FGM ay ipinatitigil ng WHO dahil bukod sa paglabag ito sa karapatan ng babae ito ay ____________________.

  hindi akma sa makabagong panahon

  walang permiso sa mga ospital

  walang benepisyong-medikal

  labag sa kaugalian

  60s
  AP10-1-N1
 • Q10

  Ang di-pagpayag ng COMELEC sa paglahok ng partidong Ang LADLAD sa halalan noong 2010 ay maituturing na paglabag sa karapatan ng LGBT sa _________.

  Karapatan sa Pagbuo ng samahang hindi labag sa batas

  lahat ng nabanggit

  Karapatan sa Pulitikal na Paglahok

  Karapatan sa Pagpapahayag

  60s
  AP10-1-N1
 • Q11

  Pinakabatang nagwagi ng Noble Peace Prize noong 2014.

  Nelson Mandela

  Malala Yousafzai

  Barack Obama

  Aziza Al Yousef

  60s
  AP10-1-N1
 • Q12

  Isang samahan sa Pilipinas na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng iba’t ibang pang-aabuso.

  ALONA

  KABAYAN

  GABRIELA

  BAHAGHARI

  60s
  AP10-1-N1
 • Q13

  Ito ay tumutukoy sa di pagkilala sa karapatang tinatamasa ng isang tao.

  Paglaban

  Diskriminasyon

  Dedikasyon

  Pang-aabuso

  60s
  AP10-1-N1
 • Q14

  Ang mga sumusunod ay iba’t ibang uri ng karahasang nararanasan ng kababaihan maliban sa _____________.

  Pambubugbog

  Sexual Harrasmen

  Sexual Orientation

  Rape

  60s
  AP10-1-N1
 • Q15

  Ang foot binding ay isang kaugalian kung saan pinaliliit ang paa ng babae hanggang tatlong pulgada. Ito ay isinsagawa sa bansang ________.

  China

  Aprika

  India

  Pilipinas

  60s
  AP10-1-N1

Teachers give this quiz to your class