placeholder image to represent content

Summative Test in Filipino sa Piling Larang ( Tekbok )

Quiz by EDWARD LOUIE SERRANO

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang isa sa katangianng liham pangnegosyo ang dapat taglayin sa pagsulat nito?

  maikli                   

  buo

  magalang       

  masining      

  30s
 • Q2

  Anong bahagi ng liham pangnegosyo matatagpuan ang pangalan, lugar ng taong sumulat, at taon kungkailan ito ipinadala?

  patunguhan 

  ulong sulat   

  pamuhatan

  katawan ng liham         

  30s
 • Q3

  Anong uri ng liham pangnegosyo ang nagpapabatid ng pasasalamat sa isang tao, kompanya oinstitusyon sa taong natulungan nito?

  Liham Kairingan                      

  Liham Pasasalamat        

  Liham Subskripsyon  

  Liham Katanungan

  30s
 • Q4

  Alin sa sumusunod ang hindi kinakailangan saliham pangnegosyo?

  Maging pormal at legalang pakikipagtransaksyon sa bawat isa.

  Maipakita ang mga negatibong imahe ng isangtao o kompanya.

  Maisakatuparan ang mga nais na pagbabago saisang kompanya o negosyo.

  Mabigyang linaw ang nais ipabatid sa tao okompanya na nais sulatan.

  30s
 • Q5

  Anong uri ng liham ang tumutukoy sa negatibong komento ng isang tao tungkol sa serbisyo, patakaran, atprodukto ng isang kompanya o institusyon?

  Liham Kahilingan                    

  Liham Pasasalamat   

  Liham Karaingan                 

  Liham Aplikasyon

  30s
 • Q6

  Ano ang bahagi ng liham na ginagamitan ng magalang na pamamaalam?

  katawan ng liham

  lagda     

  ulong sulat     

  bating pangwakas    

  30s
 • Q7

  Anong uri ng liham ang naglalayon na linawing mabuti ang isang impormasyon mula sa mga dalubhasa?

  Liham Kahilingan 

  Liham Pagtatanong

  Liham Aplikasyon             

  Liham Karaingan                  

  30s
 • Q8

  Anong bahagi ng liham pangnegosyo matatagpuanang pangalan at logo ng kumpanya?

  lagda

  ulong sulat   

  pamuhatan  

  patunguhan             

  30s
 • Q9

  Bakit kailangang pagsama-samahinang mga kinakailangang impormasyon? Para maging __________

  wasto       

  magalang

  kombersasyonal     

  buo     

  30s
 • Q10

  Saang bahagi nakasaadang petsa, lugar, pangalan at posisyon ng taong susulatan?

  lagda    

  katawan ng liham     

  patunguhan     

  pamuhatan

  30s
 • Q11

  Bakit dapat isaalang-alang ang mga batayang impormasyon sa paglikha ng promomaterial? Dapat itong isaalang-alang upang

  makilala ng higit ang produkto

  ganap ang panghikayat sakostumer

  mapadali ang pamimigay

  matiyak ang pagiging epektibo nito

  30s
 • Q12

  Anong bahagi ng kumpanya ang kinakatawan sa pagsulat ng promo material?

  logo

  pangalan    

  bisyon       

  misyon

  30s
 • Q13

  Ano ang isa sa mga pangunahing pinahahalagahan sa paggawa ng promo material?

  kumuha ng trabahador               

  magpalit ng may-ari

  manghikayat ng bagong kostumer

  magbenta ng produkto             

  30s
 • Q14

  Ano ang inaasahang resulta sa paglalaan ng sapat na panahon sa paghahanda ng mga materyal?

  maganda at kaakit-akit                    

  simple at di komplikado

  magaan at maliit                                 

  pokus,malinaw at maayos

  30s
 • Q15

  Sa paglikha ng promo material, bakit masusing binibigyang pansin ang mga kadalasang katanungan ng kostumer at tiyak na kasagutan ng produkto?

  Matiyak kung makatutulong ito sa kostumer.

  Madaling matukoy ang presyo ng produkto.

  Madaling maunawaan kung tungkol saan ang produkto.

  Maaaring gayahin ang produkto.

  30s

Teachers give this quiz to your class