placeholder image to represent content

TANDA MO PA BA?

Quiz by GLECY CABRIGA

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  1.Tumutukoysa dami o bílang ng uri ng mga produkto o serbisyong nakatutugon sa gusto at káyang bilhin ng mga mámimíli sa iba’t ibang presyo sa isang takdang panahon?

  A.      Supply                       B. demand

   C. ahensya                        D.ekwilibriyo

  B

  30s
 • Q2

  2. Sa batas ng demand,  ano ang mangyayari sa quantity demanded kapag tumaas ang presyo?

  A.       Tataas                    B. hinid magbabago

  C. walang kinalaman      D. bababa

  D

  30s
 • Q3

  3. Ano ang ipinahahayag ng ceteris paribus?

  A.Ipinagpapalagay na tanging presyo lamang ang nakakaapekto sa demand at suplay ng mga produkto

  B.Ipinagpapalagay na tanging substitution effect lamang ang nakakaapekto sa demand at suplay ng mga produkto

  C.Ipinagpapalagay na tanging kita lamang ang nakakaapekto sa demand at suplay ng mga produkto

  D..Ipinagpapalagay na tanging panlasa lamang ang nakakaapekto sa demand at suplay ng mga produkto

  A

  30s
 • Q4

  4. tumutukoy sa talaan na nagpapakita ng dami ng káya at gustong bilhin ng mámimíli sa iba’t ibang presyo ng isang partikular ng produkto

  A. Demand curve

  B. Demand function

  C. Demand option

  D. Demand schedule

  D

  30s
 • Q5

  5. Kung ang demand function ay Qd= 50-10P, ano ang Qd kung ang presyo ay 3?

  A. 40

  B. 20

  C. 30

  D.10

  B

  30s
 • Q6

  6.Tumutukoy sa dami ng produkto oserbisyo na handa at káyang ipagbili ng mga prodyuser sa iba’t ibang presyo saisang takdang panahon.

  A. Suplay              

  B. Demand                          

  C. Intercept                         

  D. Slope

  A

  30s
 • Q7

  7.Ang ugnayan ng presyo at quantity demanded ay naipakikita sa supply schedule, supply curve at supply function.Ang pahayag na ito ay

  A. Tama

  B. Mali

  B

  30s
 • Q8

  8.Kung ang supply function ay Qs=0+ 5P, ano ang presyo kung  ang Qs ay 20?

  A. 5           B. 4            C. 3              D. 2

  B

  30s
 • Q9

  9. Sa interaksyon ng demand at suplay, kapag mas mababa ang quantity supplied at mataas ang demand ng tao, ano ang maaaring mangyari?

  A. Magkakaroon ng surplus sa pamilihan at bababa ang presyo

  B. Magkakaroon ng ekwilibriyo

  C. Magkakaroon ng shortage at tataas ang presyo

  D.Magkakaroon ng shortage at bababaang presyo

  C

  30s
 • Q10

  10.Alin ang nagpapakita ng surplus sapamilihan?

  A.Kinakailangang ibenta ni janna ang 50 pirasong doughnuts ngunit 10 lang ang nabenta.

  B. Kinakailangangibenta ang 50 pirasong doughnuts ngunit 60 ang binibili na nais ng     mamimili.

  C.Kinakailangang ibenta ang 50 pirasong doughnuts at nabenta agad lahat ang paninda.

  D.Kinakailangang ibenta ni Janna ang 50 pirasong doughnuts ngunit 70 gustong bilhin ng mamimili 

  A

  30s
 • Q11

  11.nagsisilbing lugar kung saan nagtatapo ang mga mámimíli at ang prodyuser.

  A. simbahan         B.bahay nayon            C. munisipyo      D. pamilihan  

  D

  30s
 • Q12

  12. Uri ng pamilihan na iisa lámang ang prodyuser na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya’t walang pamalit o kahalili

  A. oligopoly

  B. monopsony

  C. monopolistic competetition

  D. monopoly

  D

  30s
 • Q13

  13.Ito ay isang mabisang pamamaraan na ginagamit ng mga prodyuser upang maipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo

  A. bandwagon

  B.production

  C. advertisement

  D. system management

  C

  30s
 • Q14

  14. kilala rin sa katawagan bílang maximum price policy o ang pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng isang prodyuser ang kaniyang produkto

  A.price ceiling

  B. price floor

  C.price freeze

  D. price cap

  A

  30s
 • Q15

  15.kilala rin bílang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo

  A. price ceiling

  B. price floor

  C. price support

  D.price cap

  B

  30s

Teachers give this quiz to your class