placeholder image to represent content

Tin học 7 - CD E Bài 8. Sử dụng các hàm có sẵn

Quiz by Hồng Nguyễn

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
21 questions
Show answers
 • Q1
  Để tính tổng các giá trị từ ô A1 đến ô A5 ta gõ công thức là:
  =SUM(A1:A5)
  =SUM(A1,A5)
  SUM(A1:A5)
  SUM(A1,A5)
  30s
 • Q2
  Hàm COUNT dùng để:
  Đếm số lượng số
  Tính tổng
  Xác định giá trị nhỏ nhất
  Tính trung bình cộng
  30s
 • Q3
  Em hãy điền tên hàm thích hợp vào chỗ chấm (…) trong câu: "Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm …. để tính tổng".
  MAX
  AVERAGE
  SUM
  MIN
  30s
 • Q4
  Kết quả của công thức =MIN(2,5)+MAX(3,7) là:
  9
  10
  8
  12
  30s
 • Q5
  Điền vào chỗ chấm (…). “Có thể dùng các … trong công thức tính toán”.
  Hàng
  Cột
  Hàm
  Hằng
  30s
 • Q6
  Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 28. Tại C2 ta gõ công thức =MAX(A1,B2) thì kết quả tại ô C2 là:
  20
  12
  0
  28
  30s
 • Q7
  Danh sách đầu vào có thể là gì?
  Tất cả các đáp án trên
  Địa chỉ một ô
  Dãy địa chỉ ô, khối ô
  Dãy số liệu trực tiếp
  30s
 • Q8
  Viết (C3:D7) có nghĩa là gì?
  Tên hàng
  Tên cột
  Tên hàm
  Địa chỉ khối ô
  30s
 • Q9
  Em hãy điền tên hàm thích hợp vào chỗ chấm (…) trong câu: "Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm …. để tính trung bình cộng".
  MAX
  MIN
  SUM
  AVERAGE
  30s
 • Q10
  Hàm MAX dùng để:
  Tính tổng
  Xác định giá trị nhỏ nhất
  Xác định giá trị lớn nhất
  Tính trung bình cộng
  30s
 • Q11
  Trong Microsoft Excel, hàm COUNT dùng để:
  Tính tổng các giá trị được chọn.
  Đếm số lượng số của các giá trị được chọn.
  Tính trung bình cộng của các giá trị được chọn.
  Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị được chọn.
  30s
 • Q12
  Cho biết kết quả khi gõ dấu “=” và một chữ cái trên thanh công thức. Ví dụ gõ “=S”, gõ “=A”,  điều gì sẽ sảy ra ở ô tính?
  Ô tính hiện lên gợi ý các lệnh bắt đầu bằng chữ “H” hoặc “L”.
  Ô tính hiện lên gợi ý các lệnh bắt đầu bằng chữ “C” hoặc “V”.
  Ô tính hiện lên gợi ý các lệnh bắt đầu bằng chữ “E” hoặc “D”.
  Ô tính hiện lên gợi ý các lệnh bắt đầu bằng chữ “S” hoặc “A”.
  30s
 • Q13
  Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 28. Tại C2 ta gõ công thức =AVERAGE(A1,B2) thì kết quả tại ô C2 là:
  50
  30
  40
  20
  30s
 • Q14
  Danh sách đầu vào được đặt vào cặp dấu gì?
  Dấu mở ngoặc nhọn
  Dấu nháy đơn
  Dấu ngoặc đơn
  Dấu nháy kép
  30s
 • Q15
  Kết quả của công thức =AVERAGE(2,3,5) là:
  Tất cả đều đúng
  3.33333…
  3.3
  3.4
  30s

Teachers give this quiz to your class