Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ang isa sa napakahalagang instrumento  ng komunikasyon na ginagamit ng mga tao.

  Bilinggualismo

  Wika

  Monolingual

  Transaksiyul

  30s
 • Q2

  Ito ay nangangahulugang “dila” at “wika” o “lengguwahe”. Ito ang pinagmulan ngsalitang Pranses na langue na nangangahuluganding dila at wika.

  Vocal-Symbol

  Berhikulo

  Lingua

  Wika

  30s
 • Q3

  Ang wika ay tulay na ginagamit para maipahayag at magyari ang anumang minimithi opangangailangan natin.

  Kaiser

  Dayag

  Henry Gealson

  Paz, Hernandez at Peneyra

  30s
 • Q4

  KumbensiyongKontitusyunal noong 1914 ang pinili sa wikang ito sa mga delegado ang sumang-ayon sa panukalang isa isa sa mga umiiral na wika

  1938

  1937

  1934

  1935

  30s
 • Q5

  Pagsulongni Pangulong Quezion ay nagbibigay-daan sa probisyong pangwika na nakasaad saArtikulo XIV, Seksiyon 3 ng Saligang Batas

  1959

  1934

  1987

  1935

  30s
 • Q6

  Ang wikang Opisyal ay may itinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na magingopisyal na talastasan ng pamahalaan

  Juan Luna

  Virgilio ALmario

  Jose Rizal

  Andres Bonifacio

  30s
 • Q7

  Tinatawag din itong katutubongwika, mother  tongue, arterial na wika

  Unang Wika

  Ikatlong Wika

  Ikalawang Wika

  Ikaapat na Wika

  30s
 • Q8

  Habang lumalaki ang bata aynagkakaroon siya  ng exposure sa iba pang wika sakanyang paligid  na maaaring magmula satelebisyon o sa iba

  Ikaapat na Wika

  Ikatlong Wika

  Unang Wika

  Ikalawang Wika

  30s
 • Q9

  Nagagamit niya ang wikang ito sa  pakikiangkop niyasa lumalawak  na mundong kanyang  ginagalawan.

  Unang Wika

  Ikatlong Wika

  Ikaapat na Wika

  Ikalawang Wika

  30s
 • Q10

  Ang tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa tulad ng mga bansangEngland, Pransya, South Korea , Hapon at iba pa

  Bilinggwalismo

  Multilinggwalismo

  Monolinggwalisno

  Katlonggwalismo 

  30s
 • Q11

  Ito ay paggamit o pagkontrol ng tao sa dalawang wika na tila ba ang dalawang ito ay kanyangkatutubong wika.

  Bilinggwalismo

  Katlonggwalismo

  Monolinggwalismo

  Multilinggwalismo

  30s
 • Q12

  Karamihan sa atin lalo na sa mga nakatira sa labas ng Katagalugan ay nakapagsasalita atnakauunawa ng Filipino, Ingles at isa o higit pang wikang katutubo na karaniwangang wika o mga wikang kinagisnan

  Bilinggwalismo

  Multilinggwalismo

  Katlonggwalismo

  Monolinggwalismo

  30s
 • Q13

  Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang  lugarng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa tatlong dimension: espasyo, panahon at  katayuang sosyal.

  Etnolek

  Idyolek

  Dayalek

  Sosyolek

  30s
 • Q14

  Tawag sa kanya-kanyang paraan ng paggamit  ngwika. Gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo o  tatak ng kanilang pagkatao

  Dayalek

  Etnolek

  Idyolek

  Sosyolek

  30s
 • Q15

  Sosyolek  ay uri ng wika na ginagamit ngisang  partikular na grupo. Ang mgasalitang ito ay may  kinalaman sakatayuang sosyo-ekonomiko at  kasarian ngindibidwal na gumagamit ng mga  naturangsalita.

  Tama

  Mali

  30s

Teachers give this quiz to your class