placeholder image to represent content

WEEK 1 EsP/CL

Quiz by Elmira Niadas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos Kaya’t siya ay tinawag na Kaniyangobra maestro. “ Ano ang nais iparating ng kasabihan?

  Ang tao’y may katangiang tulad ng katangiang taglay Niya

  Ang tao ay inilikha ayon sa pisikal na katangian ng Diyos.

  Kapareho ng tao ang Diyos.

  Kamukha ng tao ang Diyos.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ano ang pangunahing gamit ng kilos loob?

  Ito ang pagpiling at kilalanin ang pagkakaiba ng nararamdaman o emosyon,paghuhusga at pagpapasiya.

  Ang tunguhin ng isip ay katotohanan at kakayahang magnilay.

  Ito may kakayahang magnilay o mamuni-muni kaya’t nauuunawaan nito angkaniyang nauunawaan

  Ito ang kakayahang kumuha ng buod ng esensiya sa mga partikular na mga bagay.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Sa pamamagitan nito ay may kaalaman ang tao sa kung ano ang Mabuti samasama.

  . Isip

  Damdamin

  Pagkatao

  Kilos-loob

  60s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Sa pamamagitan ng _____, ang tao ay nakakapagpapasiya at isakatuparan angpinili.

  Damdamin

  Pagkatao

  Kilos-loob

  Isip

  60s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang ________ ng tao ay bunga ng nahubog na isip at kilos-loob na batay sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay inaalam sa tulong ng pag-iisip at akmang kilos loob.

  Isip

  Kilos-loob

  Damdamin

  Pagkatao

  60s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Si Arvin ay mahilig sa chocolate subalit nang nagkaroon siya ng sakit na Diabetes nagging maingat na siya sapagpili ng kaniyang kinakain kahit gusting-gusto niya nito.

  Bakit kaya ni Arvin na kontrolin ang sarili at ang udyok ng kaniyang damdamin?

  Ang tao ay may kamalayan sa sarili.

  Malaya ang taong pumili o hindi pumili

  May kakayahan ang taong mangatwiran

  May kakayahan ang taong mag-abstraksyon

  60s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Si Arvin ay mahilig sa chocolate subalit nang nagkaroon siya ng sakit na Diabetes nagging maingat na siya sapagpili ng kaniyang kinakain kahit gusting-gusto niya nito.

  Ano ang mensaheng mabubuo tungkol sa kakayahan ng tao sa sitwasyong ito?

  Kailangang maging maingat ang tao sa pagpili ng kaniyang kakainin upangmaiwasan ang pagkakasakit

  Hindi maaaring pantayan ng hayop ang kakayahang taglay ng tao kaya nga angtao ay natatangi.

  Magagawa ng taong kontrolin ang kaniyang pandamdam at emosyon at ilagayang paggamit nito sa tamang direksiyon.

  Ang tao ang nagmamahala sa kaniyang sarili at walang ibang makapagdidikta sakaniya ng kailangan niyang gawin.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q8

  CNagkaroon ng pagsusulit si Andrie. Noong una, nag-iisip siya kung mangongopya sa pagsusulit o hindi.Napagpasiyahan niyang hindi na mangopya. Napagtanto niyang walang kasiyahan sa hindi pinagpagurang tagumpay. Mahalaga ang pagkakaroon ng prinsipyo sa pag—abot ng tagumpay.

  Ano ang pinatunayan ni Andrie sa sitwasyon ito?

  may pag-unawa ang tao sa direksiyon ng kaniyang kilos

  ang tao ay may kakayahang pumili ng nais niyang gawin.

  ang tao ay may kakayahang alamin ang katotohanan sa bawat sitwasyon

  nakagagawa ang tao ng angkop sa kaniyang pagkatao

  60s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Nagkaroon ng pagsusulit si Andrie. Noong una, nag-iisip siya kung mangongopyasa pagsusulit o hindi. Napagpasiyahan niyang hindi na mangopya. Napagtanto

  niyang walang kasiyahan sa hindi pinagpagurang tagumpay. Mahalaga ang pagkakaroon ng prinsipyo sa pag-abot ng tagumpay.

  Ano ang mensaheng mabubuo tungkol sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob ng tao sa sitwasyong ito?

  may kakayahaan ang tao na suriin kung ginamit niya nang tama ang kaniyang isip at kilos-loob

  ang isip at kilos-loob ay ginagamit ng tao sa paghahanap ng katotohanan at sa paglilingkod/pagmamahal

  may kakayahan ang tao na makagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan, maglingkod, at magmahal

  natutukoy ng tao ang gamit at tunguhin ng kaniyang isip at kilos-loob sa angkop na sitwasyon

  60s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Nabibigyang kahulugan ng isip ang isang sitwasyon dahil sa kamalayan at kakayahang mag abstraksiyon. Kapag nabigyan ng kahulugan ang isang bagay o sitwasyon nagkakaroon ito ng tawag (calling) sa tao na dapat tugunan. Ano ang kaisipan mula rito?

  Nagkakaroon ng pagpipilian ang kilos-loob

  Nabibigyang daan nito ang pagtulong sa kapwa

  Nagkakaroon ng kabuluhan ang mabuhay sa mundo

  Napauunlad nito ang kakayahang mag-isip

  60s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit may Likas na BatasMoral?

  Mahalagang isabuhay ng bawat isa para sa ikabubuti ng lahat

  Hindi ito maihahalintulad sa pagbabago na hindi natatapos.

  Upang bigyang direksiyon ang pamumuhay ng tao.

  Kailangan ito ng lahat ng tao

  60s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ang konsensiya ng tao kung saan nakalapat na ang Likas na BatasMoral ay ginagamit na ________________________.

  Batayan ng kabutihan ng mga gawain.

  Batayan sa karunungan at kabutihan ng Diyos

  Personal na pamantayang moral ng tao

  Pagbabago sa mga bagay na nagawa.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Ano ang layunin ng Likas na Batas Moral?

  Kabutihan ng tao

  Kahusayan ng tao

  Kaayusan ng tao

  Kalayaan ng tao

  60s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ito ang ginagamit sa pagpapasiya kung ano ang tama at mali sakasalukuyang panahon.

  Isip, puso at kamay

  Kalayaan

  Likas na Batas Moral

  Konsensiya na nahubog sa batas-moral

  60s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman ganap na mahahanapng tao ang _____________

  Katotohanan

  Kapayapaan

  Yaman

  Katalinuhan

  60s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Alin sa mga sumusunod ang kahalagahan ng paghubog ng konsensiya?

  Mahalaga ito upang maging ganap na tao

  Nakatutulong ito sa tao na makilala ang katotohanan

  Mahalaga ito upang hindi makagawa ng masama

  Nakatutulong ito sa pagpapakatao ng tao.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Ito ay pamantayang ginagamit ng tao upang suriin ang iniisip, salita at gawa

  Konsensiya

  Mga batas

  May awtoridad

  Kilos-Loob

  60s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Ano ang dahilan kung bakit mahalagang malaman ng tao ang katotohanan tungkol sa paghubog ng konsensiya?

  Upang magamit nang mapanagutan ang kaniyang kalayaan.

  Upang alam ang gagawin sa mga susunod na araw

  Upang magkaroon ng maayos na pamumuhay

  Upang makaiwas sa paggawa ng kasalanan

  60s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Bakit kailangan nating maglaan ng panahon para sa regular napananalangin?

  Dahil ito ang turo sa atin ng Diyos

  Dahil sa pamamagitan nito nahuhubog ang ating konsensiya

  Dahil nakasanayan na nating manalangin

  Dahil ito ay nakasaad sa Likas na Batas Moral

  60s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Isa sa mga sumusunod ang hakbang na makatutulong upang angkonsensiya ng tao ay kumiling sa mabuti

  Humingi ng tulong sa tamang tao kapag kinakailangan

  Talikuran ang mga pagkakamali

  Iwasan ang mga pagkakamaling nagawa

  Unawain at pagnilayan ang mga karanasan na hamon ng buhay

  60s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class