placeholder image to represent content

WEEK 1 EsP/CL

Quiz by Elmira Niadas

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos Kaya’t siya ay tinawag na Kaniyangobra maestro. “ Ano ang nais iparating ng kasabihan?

  Ang tao’y may katangiang tulad ng katangiang taglay Niya

  Ang tao ay inilikha ayon sa pisikal na katangian ng Diyos.

  Kapareho ng tao ang Diyos.

  Kamukha ng tao ang Diyos.

  60s
 • Q2

  Ano ang pangunahing gamit ng kilos loob?

  Ito ang pagpiling at kilalanin ang pagkakaiba ng nararamdaman o emosyon,paghuhusga at pagpapasiya.

  Ang tunguhin ng isip ay katotohanan at kakayahang magnilay.

  Ito may kakayahang magnilay o mamuni-muni kaya’t nauuunawaan nito angkaniyang nauunawaan

  Ito ang kakayahang kumuha ng buod ng esensiya sa mga partikular na mga bagay.

  60s
 • Q3

  Sa pamamagitan nito ay may kaalaman ang tao sa kung ano ang Mabuti samasama.

  . Isip

  Damdamin

  Pagkatao

  Kilos-loob

  60s
 • Q4

  Sa pamamagitan ng _____, ang tao ay nakakapagpapasiya at isakatuparan angpinili.

  Damdamin

  Pagkatao

  Kilos-loob

  Isip

  60s
 • Q5

  Ang ________ ng tao ay bunga ng nahubog na isip at kilos-loob na batay sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay inaalam sa tulong ng pag-iisip at akmang kilos loob.

  Isip

  Kilos-loob

  Damdamin

  Pagkatao

  60s
 • Q6

  Si Arvin ay mahilig sa chocolate subalit nang nagkaroon siya ng sakit na Diabetes nagging maingat na siya sapagpili ng kaniyang kinakain kahit gusting-gusto niya nito.

  Bakit kaya ni Arvin na kontrolin ang sarili at ang udyok ng kaniyang damdamin?

  Ang tao ay may kamalayan sa sarili.

  Malaya ang taong pumili o hindi pumili

  May kakayahan ang taong mangatwiran

  May kakayahan ang taong mag-abstraksyon

  60s
 • Q7

  Si Arvin ay mahilig sa chocolate subalit nang nagkaroon siya ng sakit na Diabetes nagging maingat na siya sapagpili ng kaniyang kinakain kahit gusting-gusto niya nito.

  Ano ang mensaheng mabubuo tungkol sa kakayahan ng tao sa sitwasyong ito?

  Kailangang maging maingat ang tao sa pagpili ng kaniyang kakainin upangmaiwasan ang pagkakasakit

  Hindi maaaring pantayan ng hayop ang kakayahang taglay ng tao kaya nga angtao ay natatangi.

  Magagawa ng taong kontrolin ang kaniyang pandamdam at emosyon at ilagayang paggamit nito sa tamang direksiyon.

  Ang tao ang nagmamahala sa kaniyang sarili at walang ibang makapagdidikta sakaniya ng kailangan niyang gawin.

  60s
 • Q8

  CNagkaroon ng pagsusulit si Andrie. Noong una, nag-iisip siya kung mangongopya sa pagsusulit o hindi.Napagpasiyahan niyang hindi na mangopya. Napagtanto niyang walang kasiyahan sa hindi pinagpagurang tagumpay. Mahalaga ang pagkakaroon ng prinsipyo sa pag—abot ng tagumpay.

  Ano ang pinatunayan ni Andrie sa sitwasyon ito?

  may pag-unawa ang tao sa direksiyon ng kaniyang kilos

  ang tao ay may kakayahang pumili ng nais niyang gawin.

  ang tao ay may kakayahang alamin ang katotohanan sa bawat sitwasyon

  nakagagawa ang tao ng angkop sa kaniyang pagkatao

  60s
 • Q9

  Nagkaroon ng pagsusulit si Andrie. Noong una, nag-iisip siya kung mangongopyasa pagsusulit o hindi. Napagpasiyahan niyang hindi na mangopya. Napagtanto

  niyang walang kasiyahan sa hindi pinagpagurang tagumpay. Mahalaga ang pagkakaroon ng prinsipyo sa pag-abot ng tagumpay.

  Ano ang mensaheng mabubuo tungkol sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob ng tao sa sitwasyong ito?

  may kakayahaan ang tao na suriin kung ginamit niya nang tama ang kaniyang isip at kilos-loob

  ang isip at kilos-loob ay ginagamit ng tao sa paghahanap ng katotohanan at sa paglilingkod/pagmamahal

  may kakayahan ang tao na makagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan, maglingkod, at magmahal

  natutukoy ng tao ang gamit at tunguhin ng kaniyang isip at kilos-loob sa angkop na sitwasyon

  60s
 • Q10

  Nabibigyang kahulugan ng isip ang isang sitwasyon dahil sa kamalayan at kakayahang mag abstraksiyon. Kapag nabigyan ng kahulugan ang isang bagay o sitwasyon nagkakaroon ito ng tawag (calling) sa tao na dapat tugunan. Ano ang kaisipan mula rito?

  Nagkakaroon ng pagpipilian ang kilos-loob

  Nabibigyang daan nito ang pagtulong sa kapwa

  Nagkakaroon ng kabuluhan ang mabuhay sa mundo

  Napauunlad nito ang kakayahang mag-isip

  60s
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit may Likas na BatasMoral?

  Mahalagang isabuhay ng bawat isa para sa ikabubuti ng lahat

  Hindi ito maihahalintulad sa pagbabago na hindi natatapos.

  Upang bigyang direksiyon ang pamumuhay ng tao.

  Kailangan ito ng lahat ng tao

  60s
 • Q12

  Ang konsensiya ng tao kung saan nakalapat na ang Likas na BatasMoral ay ginagamit na ________________________.

  Batayan ng kabutihan ng mga gawain.

  Batayan sa karunungan at kabutihan ng Diyos

  Personal na pamantayang moral ng tao

  Pagbabago sa mga bagay na nagawa.

  60s
 • Q13

  Ano ang layunin ng Likas na Batas Moral?

  Kabutihan ng tao

  Kahusayan ng tao

  Kaayusan ng tao

  Kalayaan ng tao

  60s
 • Q14

  Ito ang ginagamit sa pagpapasiya kung ano ang tama at mali sakasalukuyang panahon.

  Isip, puso at kamay

  Kalayaan

  Likas na Batas Moral

  Konsensiya na nahubog sa batas-moral

  60s
 • Q15

  Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman ganap na mahahanapng tao ang _____________

  Katotohanan

  Kapayapaan

  Yaman

  Katalinuhan

  60s

Teachers give this quiz to your class