placeholder image to represent content

WEEK 1 EsP/CL9

Quiz by Elmira Niadas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Alin ang HINDI hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat?

  paggawa ng tao ayon sa kaniyang pansariling intensyon

  pagkikinabang sa benepisyong hatid ng kabuting panlahat

  pagpapahalaga sa mga paniniwala ng ibang tao

  pagkakaroon ng pakiramdam na mas malaki ang naiambag kaysa sa nagawa ng iba

  60s
 • Q2

  Ito ay isang pangkat ng tao na pinagbubuklod ng iisang layunin, mithiin, at interest?

  lipunan

  pamahalaan

  pamilya

  simbahan

  60s
 • Q3

  Alin sa mga kondisyon ang nakakatulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat?

  nakakalimutan ang mga karapatang pantao

  nabibigyan ng pagkakataon ang bawat tao na mapaunlad ang kanyang sarili tungo sa kaniyang kaganapan

  kawalan ng integredad at katatagan ng bawat pamilya

  nagkakaroon nang matinding kalayaan at marami sa mga tao ang nakaranas nang kawalang katarungan

  60s
 • Q4

  Bakit kailangan nating magsaalang-alang ng mga bagay bago gumawa?

  Ang ating gawain ay nagiging mas maganda kapag alam ito ng iba.

  Hindi gumawa ang tao kapag walang mabuting maidudulot sa kanya.

  Maaari tayong gabayan ng ating kapamilya sa ating desisyon.

  Ang tao ay likas na sumasa lipunan at maaaring makapagdulot nang mabuti o masama ang ating gawain sa iba.

  60s
 • Q5

  Tama bang maging parte ng ating pagkatao ang pag-iisip sa kabutihan ng lahat bago ang pansariling kapakanan?

  Hindi po, sapagkat responsibilidad ng pamahalaan ang kapakanan ng lahat ng mamamayan.

  Hindi po, dapat una talaga nating isipin ang ating sariling buhay bago makialam sa buhay ng nakararami.

  Opo, sapagkat bilang tao tayo ay bumubuo at binubuo ng lipunan.

  Opo, dahil tayo ang unang makikinabang.

  60s
 • Q6

  Ang mga sumusunod ay mga paglalarawan sa isang taong may pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat, maliban sa:

  matulungin at maunawain

  malaya at mapagpahalaga

  ambisyoso at makasarili

  responsible at may pagkukusa

  60s
 • Q7

  Tuwing hapon ay naglilinis ng silid- aralan ang grupo nila Abel, Berto, Kolas, Selya, Dina at Elene bago umuwi. Masinop nilang nililinis ang silid at iniisa-isa ang mga basura at itinatapon ito sa tamang basurahan. Anong katangian ng mapanagutang tao ang mayroon ang mga mag-aaral na ito?

  malikhain at mabait

  tamad at napipilitan

  masipag at masunurin

  magalang at responsable

  60s
 • Q8

  Bakit hindi nakakamit ng lipunan ang tunguhin nito?

  dahil masaya ang tao sa lipunang kaniyang kinabibilangan

  dahil may mga taong mas inuuna ang pansariling mithiin at nawawalan ng pakialam sa kanilang kapwa at sa kanilang komunidad

  dahil masyado tayong nakadepende sa mga makabagong teknolohiya

  dahil hindi ginagawa ng lipunan ang kanyang tungkulin

  60s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat?

  pag-ako nang lahat ng tungkulin sa paggawa ng pangkatang proyekto

  pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at pag iwas sa pagsunog nito

  pagbibigay ng ibang pangalan sa kaklaseng maitim at kulot

  pagpuputol ng maraming puno

  60s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na salaysay ang TAMA?

  Maraming tao ang naghihirap kaya tama lamang na ipaubaya sa mga mayayaman ang pagtulong sa ating lipunan.

  Ang tao ang bumubuo sa lipunan, at ang lipunan ang bumubuo sa pagkatao ng isang tao kaya dapat nating pahalagahan ito.

  Binubuo ng tao ang lipunan kaya dapat nitong ibigay lahat ng pangangailangan nito.

  Ang lipunan ay napakalaki kaya dapat lamang na pumili nang iilang tao na gagawa para sa ikabubuti ng lahat.

  60s
 • Q11

  Si Juanito ay isang bata na palaging nais mapag-isa. Ayaw niyang makialam at pinapakialaman ng ibang tao. Anong katangian nito ang nakahahadlang sa kabutihang paanlahat?

  paggawa ng kaniyang personal na naisin

  nakikinabang sa benipisyong hatid ng kabutihang panlahat

  mayroong damdaming siya ay nalalamangan o mas malaki ang ambag

  magalang sa karapatan ng ibang tao

  60s
 • Q12

  Bakit mahalagang isaalang-alang ang karapatan ng ibang tao upang makamit ang kabutihang panlahat?

  Mahalaga ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng kaguluhan.

  Magiging maunlad at mapayapa ang lahat ng tao kapag nagagamit niya ang kanyang karapatan.

  Likas sa tao ang pagkakaroon ng karapatan at ito ang nangangalaga sa kanyang dignidad at magtataguyod na gumawa nang mabuti sa lipunan.

  Sa pagkamit ng tao sa kanyang karapatan ay magiging tunay na masaya ito sa lipunang kaniyang kinabibilangan.

  60s
 • Q13

  Ito ay tumutukoy sa isang pook na kung saan nag-aaral at natutunan ang mga mas mataas na kaalaman sa matematika, agham at teknolohiya, politika, kultura at iba pa.

  lipunan

  simbahan

  paaralan

  pamahalaan

  60s
 • Q14

  Paano mo masasabing nakatutulong ka sa pagkamit ng kabutihang panlahat?

  Napapamangha mo ang maraming tao at gusto ka nilang maging modelo.

  Malaki ang iyong nakukuhang benepisyo sa iyong ginawang proyekto.

  Ginagamit mo ang iyong buong kaalaman at kasanayan upang makatulong sa pag-unlad ng iyong kapwa at ng lipunan.

  Payapa ang inyong komunidad dahil lahat ng tao ay masaya.

  60s
 • Q15

  Sino ang may tungkulin na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan at kinabukasan ng pamayanan?

  Mamamayan

  Pinuno

  Batas

  Kabataan

  60s

Teachers give this quiz to your class