placeholder image to represent content

YCT 23_Fill in Blanks

Quiz by Pan Caifeng

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1
  Nǐ jiào shénme ( )? 你 叫 什么 ( )?
  Hànyǔ 汉语
  méi guānxi 没关系
  míngzi 名字
  qiánmiàn 前面
  30s
 • Q2
  Zuótiān shì 8 ( ) 19 rì. 昨天 是 8 ( ) 19 日。
  qiánmiàn 前面
  yuè 月
  zuò 做
  zuò 坐
  30s
 • Q3
  Nǐ huì shuō( ) ma? 你会 说( )吗?
  zuò fàn 做饭
  qiánmiàn 前面
  yuè 月
  Hànyǔ 汉语
  30s
 • Q4
  Nǐ ( ) tā ma? Tā shì shéi? 你( )他吗?他是谁?
  xièxie 谢谢
  míngzi 名字
  rènshi 认识
  zuò 坐
  30s
 • Q5
  Zhōngguórén xǐhuan hē ( ). 中国人 喜欢喝( )。
  lěng 冷
  míngzi 名字
  chá 茶
  duōshao 多少
  30s
 • Q6
  zhōngwǔ nǐ mǎi ( ) le? 中午你买( )了?
  duōshao 多少
  xiě 写
  lěng 冷
  shénme 什么
  30s
 • Q7
  Nǐ xué hàn yǔ ( ) nián le? 你学汉语( )年了?
  dōngxi 东西
  míngzi 名字
  duōshao 多少
  lěng 冷
  30s
 • Q8
  Běijīng zuótiān tiānqì Hěn( )。北京昨天天气很 ( )。
  chá 茶
  dōngxi 东西
  lěng 冷
  duōshao 多少
  30s
 • Q9
  wǒ ( )chī mǐ fàn ma? 我( ) 吃米饭吗?
  suì 岁
  lǐ 里
  kě yǐ 可以
  huì 会
  30s
 • Q10
  Wáng lǎoshī jīnnián 80( ) le. 王老师今年80 ( )了。
  lǐ 里
  duōshao 多少
  néng 能
  suì 岁
  30s
 • Q11
  Tā hé māma dōu ( ) kàn dià nshì. 他和妈妈都( )看电视。
  xǐhuan 喜欢
  míngzi 名字
  jǐ 几
  duōshao 多少
  30s
 • Q12
  Wǒ ài chī zhège cài, zhège ( ) qián? 我爱吃这个菜,这个( )钱?
  suì 岁
  xǐhuan 喜欢
  duōshao 多少
  míngzi 名字
  30s
 • Q13
  Zuótiān de diànyǐng ( )?昨天的电影( )?
  zěnmeyàng 怎么样
  rènshi 认识
  rè 热
  gōngzuò 工作
  30s
 • Q14
  Wǒ zài Zhōngguó rènshi hěn duō ( )。我在中国认识很多( )。
  míngzi 名字
  dà 大
  ài 爱
  péngyou 朋友
  30s
 • Q15
  Nǐ duō ( ) le? 你多( )了?
  dà 大
  shang 上
  péngyou 朋友
  ài 爱
  30s

Teachers give this quiz to your class