placeholder image to represent content

TRẮC NGHIỆM KIỂU XÂU (STRING)

Quiz by Phạm Sơn

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1
  Cho xâu s := ‘123456789’, sau khi thực hiện thủ tục delete(s,3,4) thì biến S chứa giá trị nào sau đây:
  Xâu rỗng;
  ‘1256789’;
  ‘12789’;
  ‘123789’;
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Trong xâu, câu lệnh sau làm gì? For i:=1 to length(a) do write(a[i]);
  Xuất ra kí tự cuối của xâu a
  Xuất ra kí tự đầu của xâu a
  Xuất xâu a theo thứ tự ngược
  Xuất xâu a theo thứ tự đã nhập
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Để xóa đi kí tự đầu tiên của xâu kí tự S ta viết:
  Delete (S, Length(S), 1);
  Delete (S, 1, i);
  Delete (S, i, 1);
  Delete (S, 1, 1);
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Để khai báo kiểu xâu trực tiếp ta sử dụng cú pháp nào?
  Var <tên biến> = <tên kiểu>;
  Var <tên biến> = String[độ dài lớn nhất của xâu];
  Var <tên biến> : <tên kiểu>;
  Var <tên biến> : String[độ dài lớn nhất của xâu];
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Cho khai báo sau: Var hoten:string; Phát biểu nào dưới đây là đúng?
  Xâu có độ dài lớn nhất là 0;
  Xâu có độ dài lớn nhất là 255;
  Cần phải khai báo kích thước của xâu sau đó;
  Câu lệnh sai vì thiếu độ dài tối đa của xâu;
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Cho S1:='Bien dao que huong'; S2:= upcase(S1[10]); S2 có giá trị là:
  'Que'
  'Bien Dao Que Huong'
  ‘Bien’
  'Q'
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Câu lệnh nào xóa kí tự cuối cùng của xâu a?
  delete(a, 255, 1);
  delete(a, length(a), 1);
  delete(a, 1, length(a));
  delete(a, 1, 255);
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Thủ tục insert(s1,s2,vt) thực hiện:
  Chèn xâu s1 vào xâu s2 bắt đầu ở vị trí vt;
  Chèn xâu s2 vào xâu s1 bắt đầu ở vị trí vt;
  Chèn vt kí tự của xâu s1 vào đầu xâu s2;
  Chèn vt kí tự của xâu s2 vào đầu xâu s1;
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị biến M bằng bao nhiêu? S2:=’Chuc cac ban thi tot HK2 2019’ ; M:=Length(S2);
  28
  29
  23
  24
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Đoạn chương trình sau làm gì? k:=0; For i:=1 to length(a) do If (a[i]>='0') and (a[i]<='9') then k:=k+1;
  Đếm số kí tự trong xâu a
  Đếm số kí tự số trong xâu a
  Đếm số kí tự a trong xâu a
  Đếm số kí tự trắng trong xâu a
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Cho 2 xâu A, B. Hãy cho biết câu lệnh sau thực hiện công việc gì: If A[1] = B[length(B)] then writeln(‘Giong nhau’) else writeln(‘Khac nhau’);
  Xuất ra kết quả so sánh chiều dài của xâu A và chiều dài của xâu B.
  Xuất ra kết quả so sánh kí tự đầu tiên của xâu B và kí tự cuối cùng của xâu A.
  Xuất ra kết quả so sánh kí tự đầu tiên của xâu A và kí tự cuối cùng của xâu B.
  Xuất ra kết quả so sánh của xâu A và xâu B.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Trong xâu, để in xâu S ra màn hình theo thứ tự ngược lại, phải thực hiện lệnh :
  For i:=length(S) downto 1 do write(S);
  For i:=1 to length(S) do write(S[i]);
  For i:=1 to length(S) div 2 do write(S[i]);
  For i:=length(S) downto 1 do write(S[i]);
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Câu lệnh nào dưới đây cho biết tổng độ dài của xâu s1 và xâu s2 gộp lại:
  Long(s1) + long(s2);
  Length(s1) & length(s2);
  Return(s1+s2);
  Length(s1+s2);
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Thủ tục delete(st,vt,n) thực hiện:
  Xóa vt kí tự của biến xâu st bắt đầu từ vị trí n;
  Xóa các kí tự của biến xâu st bắt đầu tử vị trí vt đến vị trí vt;
  Xóa n kí tự của biến xâu st bắt đầu từ vị trí vt ;
  Xóa các kí tự của biến xâu st bắt đầu từ vị trí n đến vị trí n;
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Trong các khai báo sau, khai báo nào đúng?
  Var diachi : string(100);
  Var hoten : string[27];
  Var ho = string(30);
  Var ten = string[30];
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Cho s := ‘500 ki tu’, hàm Length(s) cho giá trị bằng:
  9;
  500;
  ‘5’;
  ‘500’;
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class